พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทยมีขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตคณะแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือผู้ได้รับปริญญาเวชบัณฑิตคือแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 34 คน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมตึกบัญชาการ (ตึก 1 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ลำดับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกนั้น เริ่มจากเมื่อพระบรมวงศานุวงศ์และผู้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเข้าสู่ห้องประชุมแล้ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ห้องประชุม ทรงเทียนชนวนที่พระพุทธรูปและพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อจากนั้นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ (มหาอำมาตย์เอกพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร) ทูลเกล้าฯ ถวายฉลองพระองค์ครุยบัณฑิตพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานครุยกิตติมศักดิ์แก่ข้าราชการของมหาวิทยาลัยสองท่าน คือ บัณฑิตโท (คือมหาบัณฑิตในปัจจุบัน) ทางวิทยาศาสตร์แก่พระยาภะรตราชาผู้บัญชาการ (คืออธิการบดีในปัจจุบัน) และบัณฑิตเอก (ดุษฎีบัณฑิตในปัจจุบัน) แก่ศาสตราจารย์ น.พ. A.G.Ellis คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ซึ่งต่อมาเป็นอธิการบดีคนแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่าง พ.ศ. 2478 – 2479) หลังจากนั้นผู้บัญชาการของมหาวิทยาลัยกล่าวญัตติกรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานประกาศนียบัตร (คือปริญญาบัตรในปัจจุบัน) แก่เวชบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2471 จำนวน 18 คน และเมื่อปี พ.ศ. 2472 จำนวน 16 คน บัณฑิตใหม่กล่าวคำปฏิญญา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินสำหรับผู้ได้คะแนนยอดเยี่ยมตลอดหลักสูตร 4 ปี เหรียญทองแดงสำหรับผู้ได้คะแนนเป็นที่ 1 ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานพระบรมราโชวาท ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ถวายอดิเรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินกลับ พิธีครั้งนั้นถือเป็นต้นแบบของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในมหาวิทยาลัยต่างๆ จนถึงปัจจุบัน

ความสำคัญอย่างหนึ่งของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นอกเหนือความภูมิใจในเกียรติยศที่บัณฑิตทุกคนได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์แล้ว ได้แก่พระบรมราโชวาทที่พระราชทานในตอนท้ายของพิธี ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงชี้แนะแนวทางที่ควรปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่จะออกไปทำงานในฐานะหน้าที่ต่างๆ กัน พระราชดำริที่พระราชทาน หรือพระราชทรรศนะที่ทรงชี้แนะ ล้วนเป็นผลมาจากประสบการณ์ของพระองค์เอง แล้วอาศัยพระบรมราชปรีชาญาณวิเคราะห์ ทรงชี้แจงพระราชทานบัณฑิตใหม่ให้ใคร่ครวญหรือไตร่ตรองตาม พระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานพระบรมราโชวาทอันมีคุณค่ายิ่งเช่นนี้ เป็นที่เทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของบัณฑิตทุกคน

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดขึ้นที่หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นวันเดียวกับพิธีเปิดมหาวิทยาลัยและพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นบัณฑิตรุ่นแรก เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2542 และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2545 มีจำนวน 46 คน เป็นบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 32 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 14 คน บัณฑิตที่รับพระราชทานปริญญาบัตรคนแรก คือ นายกิจติพงษ์ ต๊ะหล้า จากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนับเนื่องถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 21 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ปีการศึกษาวันที่จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (คน)ผู้ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ"กำหนดการพระราโชวาทรายนามผู้เข้ารับพระทานปริญญาบัตรสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหนังสือที่ระลึกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และตุงทองคำ
ครั้งที่ 125453 กุมภาพันธ์ 254746

1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-CLICKCLICKCLICKCLICK-
ครั้งที่ 2254610 กุมภาพันธ์ 2548194

1. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

-CLICKCLICKCLICKCLICK-
ครั้งที่ 3254727 กุมภาพันธ์ 2549334

1. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

-CLICKCLICKCLICKCLICK-
ครั้งที่ 4254813 กุมภาพันธ์ 2550656

1. ฯพณฯ เฉิน จื้อลี่
2. ดร.เจตนา นาควัชระ

-CLICKCLICKCLICKCLICK-
ครั้งที่ 5254917 กุมภาพันธ์ 2551906

1. พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสสฺโน)

1. นายไกรสร จันศิริ
2. นายหาญ จันทร์ตระกูล
3. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
4. นายประเสริฐพุ่งกุมาร

CLICKCLICKCLICKCLICK-
ครั้งที่ 6255016 กุมภาพันธ์ 2552971

1. หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
2. คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี
3. นายไกรสร จันศิริ
4. นายประเสริฐ พุ่งกุมาร
5. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
6. นายสมนึก พิมลเสถียร

1. นายณรงค์ วงศ์วรรณ
2. นายสันติ ภิรมย์ดีย์ภักดี
3. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 7255113 มกราคม 25531,543

1. นายธนินท์ เจียรวนนท์
2. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

1. นายคำรณ โกมลศุภกิจ
2. อาจารย์กี ขนิษฐานันท์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล

CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 8255215 กุมภาพันธ์ 25541,392

1. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
2. นายแผน วรรณเมธี
3. นายสันติ ภิรมย์ภักดี
4. นายสุชัย วีระเมธีกุล

-CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 925536 กุมภาพันธ์ 25551,496

1. นายจุน วนวิทย์
2. นายอดิเรก ศรีประทักษ์

-CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 1025544 กุมภาพันธ์ 25561,860

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี
2. นายประมนต์ สุธีวงศ์
3. นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ
4. ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง

CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 11255510 กุมภาพันธ์ 25572,144

1. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ 2. นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย

-CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 1225562 กุมภาพันธ์ 25581,832

1. นายจรัญ ภักดีธนากุล
2. นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
3. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
4. นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี

-CLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 1325579 กุมภาพันธ์ 25592,056

1. นายฟู่ เสวียจาง
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์

1. นายเฉา เสี่ยวเหลียง

CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 14255814 กุมภาพันธ์ 25602,461

1. หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์

-CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 15255912 กุมภาพันธ์ 25612,658

1. นายเชาว์ โพธิ์ศิริสุข
2. นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
3. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

-CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 16256012 กุมภาพันธ์ 25623,314

1. สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก
2. ศาสตราจารย์ยอดหทัย เทพธรานนท์

-CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 17256126 กุมภาพันธ์ 25632,816

1. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ

-CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 18256214 กุมภาพันธ์ 25653,397

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์

1. พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร

CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 19256328 กุมภาพันธ์ 25653,013

1. ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช

-CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 2025647 กุมภาพันธ์ 25662,962

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง
2. นายกลินท์ สารสิน

-CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 21256527 กุมภาพันธ์ 25672,927

1. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์
2. รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา

1. นายศิริชัย มาโนช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์

CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำแนกตามสำนักวิชา

 

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ปีการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม

2546 55 - - 55
2547 71 - - 71
2548 85 38 - 123
2549 81 39 - 120
2550 119 13 - 132
2551 461 15 - 476
2552 298 39 3 340
2553 294 22 3 319
2554 342 47 13 402
2555 422 49 6 477
2556 352 30 2 384
2557 171 23 4 198
2558 120 19 1 140
2559 146 4 7 157
2560 191 9 11 211
2561 187   3  4 194 
2562 217 2 1 220
2563 196 1 2 199
2564 192 1 1 194
2565 144 1 2 147

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม

2547 25 - - 25
2548 22 7 - 29
2549 20 4 - 24
2550 24 9 1 33
2551 20 11 - 31
2552 30 10 3 43
2553 29 2 3 34
2554 26 1 4 31
2555 55 16 7 78
2556 48 7 - 55
2557 64 7 8 79
2558 90 7 7 104
2559 62 10 8 80
2560 79 5 9 80
2561  70  13  15 98
2562 92 5 10  107
2563 72 3 6 81
2564 50 12 22 84
2565 40 12 18 70

 

สำนักวิชาการจัดการ

ปีการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม

2546 - 45 - 45
2547 54 42 - 96
2548 297 38 - 335
2549 326 34 - 360
2550 432 21 - 453
2551 435 39 - 474
2552 349 40 - 389
2553 359 44 - 403
2554 450 53 - 503
2555 496 97 - 593
2556 408 42 - 450
2557 449 100 - 549
2558 839 68 - 907
2559 934 44 - 978
2560 1,162 36 3 1,201
2561  927  40  8 975 
2562 1,235 29  1 1,265 
2563 1,091 12 2 1,105
2564 952 29 - 981
2565 983 21 - 1,004

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม

2545 32 - - 32
2546 71 - - 71
2547 112 - - 112
2548 134 - - 134
2549 169 6 - 175
2550 106 2 - 108
2551 192 6 - 198
2552 175 - - 175
2553 116 - - 116
2554 164 2 - 166
2555 186 7 - 193
2556 146 2 - 148
2557 177 6 - 183
2558 272 8 - 280
2559 254 8 1 263
2560 314 8 6 328
2561  215  -  4 219
2562 252 256 
2563 217 1 4 222
2564 205 5 2 212
2565 215 3 - 218

 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร

ปีการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม

2545 14 - - 14
2546 23 - - 23
2547 30 - - 30
2548 18 - - 18
2549 38 - - 38
2550 38 - - 38
2551 35 3 - 38
2552 35 1 - 36
2553 16 2 - 18
2554 29 1 - 30
2555 23 2 - 25
2556 28 - - 28
2557 39 4 1 44
2558 51 4 - 55
2559 53 9 1 63
2560 100 6 1 107
2561  48  8  1 57 
2562 60 7 - 67
2563 47 3 - 50
2564 35 11 - 46
2565 50 5 - 55

 

สำนักวิชานิติศาสตร์

ปีการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม

2548 17 - - 17
2549 151 - - 151
2550 191 - - 191
2551 225 15 - 240
2552 177 13 - 190
2553 244 20 - 264
2554 258 13 - 271
2555 308 14 - 322
2556 231 10 - 241
2557 238 14 - 252
2558 262 11 - 273
2559 176 5 - 181
2560 283 10 - 181
2561  205  4  -  209
2562 260 4 - 264
2563 213 1 - 214
2564 238 4 - 242
2565 302 1 - 303

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ปีการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม

2549 - 38 - 38
2550 - 15 - 15
2551 17 34 - 51
2552 63 38 - 101
2553 77 44 - 121
2554 87 27 - 114
2555 84 42 - 126
2556 90 47 - 137
2557 122 23 - 145
2558 83 29 - 112
2559 102 26 - 128
2560 117 47 - 164
2561 115   55  - 170 
2562 112 29 - 141
2563 120 12 1 133
2564 117 21 - 138
2565 128 33 - 161

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปีการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม

2551 35 - - 35
2552 103 - - 103
2553 92 - - 92
2554 210 1 - 211
2555 197 3 - 200
2556 227 - - 227
2557 228 1 - 229
2558 240 1 - 241
2559 216 4 - 220
2560 325 5 - 230
2561  136  10  - 146 
2562 193 10  - 203 
2563 140 5 - 145
2564 148 1 - 149
2565 137 1 - 138

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ปีการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม

2553 62 - - 62
2554 82 - - 82
2555 76 - - 76
2556 92 - - 92
2557 93 - - 93
2558 84 - - 84
2559 122 - - 122
2560 125 - - 125
2561  106  -  - 106 
2562 120 - - 120
2563 117 - - 117
2564 148 - - 148
2565 124 - - 124

 

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ปีการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม

2552 - 15 - 15
2553 - 67 - 67
2554 - 50 - 50
2555 - 53 1 54
2556 - 64 - 64
2557 - 63 1 64
2558 - 68 - 68
2559 - 73 1 74
2560 - 38 1 39
2561  -  57  1  58
2562 - 39 4 43
2563 - 36 6 42
2564 - 55 2 57
2565 - 38 2 40

 

สำนักวิชาจีนวิทยา
ปีการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
2557 219 1 - 220
2558 196 1 - 197
2559 325 - - 325
2560 385 1 - 386
2561  394  -  -  394
2562 413 - - 413
2563 450 - - 450
2564 411 - - 411
2565 416 - - 416

 

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

ปีการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม

2559 67 - - 67
2560  - - - 77
2561  50  -  -  50
2562 60 - - 60
2563 51 1 - 52
2564 33 2 - 35
2565 33 5 - 38

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ปีการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม

2561 32  - -  32
2562 34 - - 34
2563 28 - - 28
2564 32 - - 32
2565 30 - - 30

 

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

ปีการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม

2561 108 - -  108
2562 177  - - 177
2563 152 - - 152
2564 169 - - 169
2565 151 - - 151

 

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ปีการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม

2562 27 - - 27
2563 23 - - 23
2564 28 - - 28
2565 29 - - 29

 

 

ปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปกปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีลักษณะ ดังนี้

  1. ขนาด ยาว 24.5 ซม. กว้าง 19 ซม. พับได้
  2. ทำด้วยผ้าไหมสีแดง ยกเว้นระดับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทำด้วยผ้าไหมสีขาว
  3. หน้าปกมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงปั้มเป็นรอยดุนตรงกลาง ขนาดความสูง 4 ซม. ส่วนปกระดับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประดับตรา สัญลักษณ์ไว้ด้านมุมขวาของปกบน
  4. แบ่งเป็นระดับชั้นของปริญญา ด้วยริบบิ้นสีทอง ที่มุมขวาของปกโดยระดับอนุปริญญา ไม่มีริบบิ้น ระดับบัณฑิตใช้ริบบิ้น 1 เส้น ระดับมหาบัณฑิตใช้ริบบิ้น 2 เส้น ระดับดุษฏีบัณฑิตใช้ริบบิ้น 3 เส้น ส่วนระดับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ใช้ริบบิ้นสีทอง 3 เส้น คาดบนพื้นสีแดง และประดับตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยไว้ที่มุมด้านขวา

ปริญญาบัตรระดับบัณฑิต ที่ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อักษรย่อชื่อปริญญาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สาขาวิชา

ปริญญาตรี ปริญญาโท

ปริญญาเอก

การบัญชี บช.บ. บช.ม. ปร.ด.
นิติศาสตร์ น.บ. น.ม. ปร.ด.
บริหารธุรกิจ บธ.บ. บธ.ม. ปร.ด.
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ศศ.ม. ปร.ด.
รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. รป.ม. ปร.ด.
วิทยาศาสตร์ วท.บ. วท.ม. ปร.ด.
วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. วศ.ม. ปร.ด.
ศิลปกรรมศาสตร์ ศศ.บ. ศศ.ม. ปร.ด.
ศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. ศษ.ม. ปร.ด.
เศรษฐศาสตร์ ศ.บ. ศ.ม. ปร.ด.

จากราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 45ก วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 102ก วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

 

ชุดครุยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ครุยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มี 2 ประเภทคือ ครุยประจำตำแหน่ง และครุยวิทยฐานะ

1.ครุยประจำตำแหน่ง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

1.1 ครุยประจำตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

1.2 ครุยประจำตำแหน่งอธิการบดี

1.3 ครุยประจำตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1.4 ครุยประจำตำแหน่งคณาจารย์และผู้บริหาร

2.ครุยวิทยฐานะ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ

2.1 ครุยบัณฑิต

2.2 ครุยมหาบัณฑิต

2.3 ครุยดุษฎีบัณฑิต

ชุดครุยบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แถบประดับครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำแถบซึ่งเป็นองค์ประกอบของตุงประจำมหาวิทยาลัย อันเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ และความเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งมาประดับไว้บนแถบสำรดของครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยในแถบตุงประกอบด้วย

ลายปราสาท  หมายถึง สรรค์ชั้นดาวดึงส์

ลายหนู  หมายถึง ปีประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตรงกับปี พ.ศ.2543

ลายพญานาค หมายถึง สัตว์ที่ปรากฏในศิลปวัฒนธรรมล้านนาตามตำนานเป็นสัตว์ที่พิทักษ์พุทธศาสนา

ลายเสือ หมายถึง ปีที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตรงกับปีขาล พ.ศ.2541

แถบประดับครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สีประจำสำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1.สำนักวิชาการจัดการ                                      สีฟ้า

2.สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                     สีน้ำเงิน

3.สำนักวิขานิติศาสตร์                                      สีขาว

4.สำนักวิขาพยาบาลศาสตร์                              สีแสด

5.สำนักวิชาวิทยาศาสตร์                                   สีเหลือง

6.สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง                สีบานเย็น

7.สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                        สีเขียวอ่อน

8.สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ     สีเขียวเข้ม

9.สำนักวิชาวิชาศิลปศาสตร์                              สีเทา

10.สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร                      สีชมพู

11.สำนักวิชาแพทยศาสตร์                               สีเขียว

12.สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์                        สีม่วงแก่

13.สำนักวิชานวัตกรรมสังคม                            สีเหลืองนวล

14.สำนักวิชาจีนวิทยา                                      สีแดง

15.สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ                     สีเขียวอมฟ้า

จากประกาศของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องการกำหนดสีประจำสำนักวิชาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

การปฏิญาณตนในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อรับพระราชทานแล้ว บัณฑิตทุกคนกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมกัน ต่อพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะต้องกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ ณ ลานพระราชานุสาวรียามเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วย

คำกล่าวปฏิญาณตนของผู้รับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมดเรียบเรียงโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   

คำปฏิญาณตนของบัญฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

(ผู้แทนกล่าว)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า (กล่าวชื่อผู้นำ) ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ กล่าวคำปฏิญาณตนดังต่อไปนี้

(บัณฑิตกล่าวพร้อมกัน)

ข้าพระพุทธเจ้า (กล่าวชื่อตนเอง) ผู้เป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอให้คำสัตย์ปฏิญญาต่อหน้าพระรัตนตรัย พระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและต่อหน้าผู้ซึ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ว่า

ข้าพระพุทธเจ้า จักเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จักปฏิบัติตนต่อผู้มีพระคุณด้วยความเคารพและกตัญญุตา จักใช้ศิลปะวิทยาการที่มหาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประสิทธิ์ประสาทในการประกอบกิจการงานโดยสุจริต จักตั้งใจจิตให้มั่นคงดำรงอยู่ในคุณธรรม จักน้อมนำเกียรติคุณของวิชาชีพให้เกริกไกร รักษาไว้ซึ่งความสามัคคีของปวงชน จักยอมพลีตนเพื่อประโยชน์แห่งประชาและจักขอรักษาไว้ซึ่งความเป็นบัณฑิต อันทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาเพื่อเทิดทูนและเชิดชูชื่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้คงอยู่ตลอดไป

(ผู้แทนกล่าว)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

คำปฏิญาณตนของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต่อหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นางสาว (กล่าวชื่อตนเอง) ผู้เป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อเบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์แห่งองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ว่า

ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นางสาว (กล่าวชื่อตนเอง) จักเคารพและเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จนกว่าชีวิตจะหาไม่ จะยึดมั่นดำรงตนอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมของความเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและบ้านเมือง จักความสามารถ และประสบการณ์ ที่ได้ศึกษาและอบรมมา อย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์แห่งตน และความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้า จักยึดมั่นรักษาไว้ ซึ่งเกียรติภูมิและเกียรติศักดิ์ของความเป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัย ด้วยความภาคภูมิและมุ่งมั่นที่จะเจริญรอยตามพระราชปณิธาน แห่งองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตลอดไป

คุณสมบัติบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ควรเป็นผู้มีความรู้ในวิชาการที่ศึกษาอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับ ทั้งทางด้านภาษา และองค์ความรู้เฉพาะสาขาที่ศึกษา สามารถเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการปฏิบัติภารกิจได้ ด้วยภูมิปัญญาและภูมิธรรม มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนา และปรับปรุงตนเองและหน้าที่การงานอยู่เป็นนิจ มีมนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมในการดำรงชีวิต มีความคิดกว้างไกล และสอดคล้องกับทิศทางของประชาคมนานาชาติ ยึดมั่นในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และมุ่งประโยชน์ของสังคมและชาติเป็นหลัก