พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทย

Click here to Read More

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดขึ้นที่หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นวันเดียวกับพิธีเปิดมหาวิทยาลัยและพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นบัณฑิตรุ่นแรก เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2542 และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2545 มีจำนวน 46 คน เป็นบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 32 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 14 คน บัณฑิตที่รับพระราชทานปริญญาบัตรคนแรก คือ นายกิจติพงษ์ ต๊ะหล้า จากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนับเนื่องถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 19 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ปีการศึกษาวันที่จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (คน)ผู้ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ"กำหนดการพระราโชวาทรายนามผู้เข้ารับพระทานปริญญาบัตรสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหนังสือที่ระลึกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และตุงทองคำ
ครั้งที่ 125453 กุมภาพันธ์ 254746

1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-CLICKCLICKCLICKCLICK-
ครั้งที่ 2254610 กุมภาพันธ์ 2548194

1. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

-CLICKCLICKCLICKCLICK-
ครั้งที่ 3254727 กุมภาพันธ์ 2549334

1. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

-CLICKCLICKCLICKCLICK-
ครั้งที่ 4254813 กุมภาพันธ์ 2550656

1. ฯพณฯ เฉิน จื้อลี่
2. ดร.เจตนา นาควัชระ

-CLICKCLICKCLICKCLICK-
ครั้งที่ 5254917 กุมภาพันธ์ 2551906

1. พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสสฺโน)

1. นายไกรสร จันศิริ
2. นายหาญ จันทร์ตระกูล
3. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
4. นายประเสริฐพุ่งกุมาร

CLICKCLICKCLICKCLICK-
ครั้งที่ 6255016 กุมภาพันธ์ 2552971

1. หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
2. คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี
3. นายไกรสร จันศิริ
4. นายประเสริฐ พุ่งกุมาร
5. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
6. นายสมนึก พิมลเสถียร

1. นายณรงค์ วงศ์วรรณ
2. นายสันติ ภิรมย์ดีย์ภักดี
3. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 7255113 มกราคม 25531,543

1. นายธนินท์ เจียรวนนท์
2. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

1. นายคำรณ โกมลศุภกิจ
2. อาจารย์กี ขนิษฐานันท์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล

CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 8255215 กุมภาพันธ์ 25541,392

1. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
2. นายแผน วรรณเมธี
3. นายสันติ ภิรมย์ภักดี
4. นายสุชัย วีระเมธีกุล

-CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 925536 กุมภาพันธ์ 25551,496

1. นายจุน วนวิทย์
2. นายอดิเรก ศรีประทักษ์

-CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 1025544 กุมภาพันธ์ 25561,860

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี
2. นายประมนต์ สุธีวงศ์
3. นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ
4. ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง

CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 11255510 กุมภาพันธ์ 25572,144

1. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ 2. นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย

-CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 1225562 กุมภาพันธ์ 25581,832

1. นายจรัญ ภักดีธนากุล
2. นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
3. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
4. นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี

-CLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 1325579 กุมภาพันธ์ 25592,056

1. นายฟู่ เสวียจาง
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์

1. นายเฉา เสี่ยวเหลียง

CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 14255814 กุมภาพันธ์ 25602,461

1. หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์

-CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 15255912 กุมภาพันธ์ 25612,658

1. นายเชาว์ โพธิ์ศิริสุข
2. นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
3. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

-CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 16256012 กุมภาพันธ์ 25623,314

1. สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก
2. ศาสตราจารย์ยอดหทัย เทพธรานนท์

-CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 17256126 กุมภาพันธ์ 25632,816

1. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ

-CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 18256214 กุมภาพันธ์ 25653,397

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์

1. พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร

CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK
ครั้งที่ 19256328 กุมภาพันธ์ 25653,013

1. ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช

-CLICKCLICKCLICKCLICKCLICK

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำแนกตามสำนักวิชา

Click here to Read More

 

ปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Click here to Read More

 

ชุดครุยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Click here to Read More

 

การปฏิญาณตนในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Click here to Read More