พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2545

          พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2545 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งถือเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมกันกับพิธีเปิดมหาวิทยาลัยและพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมสิริธร โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งหมด 46 ราย เป็นบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 32 ราย และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัฒฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 14 ราย มีการขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีการเริ่มเวลา 14.00 น. หลังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เข้าสู่ประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร พลตำรวจเอกเภา สารสิน (นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรองศาตราจารย์วันชัย ศิริชนะ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) กราบบังคมทูลรายงานกิจการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นาวาอากาศเอกธงชัย อยู่ญาติวงค์) เป็นผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 32 ราย และ คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา รุจนะไกรกานต์) เป็นผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 14 ราย

เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเสร็จสิ้น ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ทรงฉายพระรูปร่วมกับบัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 46 ราย หลังเสร็จสิ้นพิธีการ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2545 มีลำดับพิธีการ ดังนี้

เวลา 14.00 น.    – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                             (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

เวลา 14.05 น.    – รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                             (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

                    – ผู้แทนคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษา  ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

                    – เสด็จฯ เข้าสู้ห้องรับรอง

                    – ทรงฉลองพระองค์ครุย

                    – ทรงลงนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม

                    – เสด็จฯ เข้าสู่หอประชุมมหาวิทยาลัย

                             (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

                    – ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร

                    – ทรงกราบ

                    – ประทับพระราชอาสน์

                    – นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                    – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย

                    -คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (46 ราย)

                    – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญยาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามลำดับ

                             (ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

                    – ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคำปฏิญาณ

                    – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท

                    – เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

                    – เสด็จฯ ไปประทับพักพระราชอิรอยาบถ ณ ห้องรับรอง

                    – เสด็จฯ เข้าภายในหอประชุม

                    – ทรงฉายพระรูปร่วมกับบัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                    – เสด็จฯ ไปทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย

                    – เสด็จไปทรงปลูกต้นไม้ (ต้นลำดวน)

เวลา 14.45 น.    – เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระตำหนักดอยตุง

 


 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีมติให้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการเทิดทูนยกย่องพระปรีชาสามารถเกียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้เป็นที่ปรากฏไพศาล และเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ พสกนิกรชาวไทย ได้ดําเนินรอยตามเบีองพระยุคลบาทต่อไป

 


 

รายนามผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกศึกษา 2545

  1. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                             นาวาอากาศเอก ธงชัย อยู่ญาติวงศ์

                             คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลักขณา รุจนะไกรกานต์

                             คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 


 

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกศึกษา 2545

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด    46 ราย

บัณฑิต 46 ราย

บัณฑิตชาย 10 ราย

บัณฑิตหญิง 36 ราย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 32 ราย

Click here to Read More

 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  14 ราย

Click here to Read More

 


 

รายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกศึกษา 2545

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Click here to Read More

 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

Click here to Read More

 


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2545
  2. สูจิบัตรพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2545
  3. หนังสือที่ระลึกบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 1
  4. พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ภาพกิจกรรม