พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2545

          พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2545 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งถือเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมกันกับพิธีเปิดมหาวิทยาลัยและพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมสิริธร โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งหมด 46 ราย เป็นบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 32 ราย และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัฒฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 14 ราย มีการขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีการเริ่มเวลา 14.00 น. หลังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เข้าสู่ประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร พลตำรวจเอกเภา สารสิน (นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรองศาตราจารย์วันชัย ศิริชนะ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) กราบบังคมทูลรายงานกิจการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นาวาอากาศเอกธงชัย อยู่ญาติวงค์) เป็นผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 32 ราย และ คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา รุจนะไกรกานต์) เป็นผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 14 ราย

เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเสร็จสิ้น ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ทรงฉายพระรูปร่วมกับบัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 46 ราย หลังเสร็จสิ้นพิธีการ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2545 มีลำดับพิธีการ ดังนี้

เวลา 14.00 น.    – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                             (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

เวลา 14.05 น.    – รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                             (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

                    – ผู้แทนคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษา  ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

                    – เสด็จฯ เข้าสู้ห้องรับรอง

                    – ทรงฉลองพระองค์ครุย

                    – ทรงลงนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม

                    – เสด็จฯ เข้าสู่หอประชุมมหาวิทยาลัย

                             (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

                    – ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร

                    – ทรงกราบ

                    – ประทับพระราชอาสน์

                    – นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                    – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย

                    -คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (46 ราย)

                    – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญยาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามลำดับ

                             (ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

                    – ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคำปฏิญาณ

                    – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท

                    – เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

                    – เสด็จฯ ไปประทับพักพระราชอิรอยาบถ ณ ห้องรับรอง

                    – เสด็จฯ เข้าภายในหอประชุม

                    – ทรงฉายพระรูปร่วมกับบัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                    – เสด็จฯ ไปทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย

                    – เสด็จไปทรงปลูกต้นไม้ (ต้นลำดวน)

เวลา 14.45 น.    – เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระตำหนักดอยตุง

 


 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีมติให้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการเทิดทูนยกย่องพระปรีชาสามารถเกียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้เป็นที่ปรากฏไพศาล และเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ พสกนิกรชาวไทย ได้ดําเนินรอยตามเบีองพระยุคลบาทต่อไป

 


 

รายนามผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกศึกษา 2545

  1. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                             นาวาอากาศเอก ธงชัย อยู่ญาติวงศ์

                             คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลักขณา รุจนะไกรกานต์

                             คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 


 

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกศึกษา 2545

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด    46 ราย

บัณฑิต 46 ราย

บัณฑิตชาย 10 ราย

บัณฑิตหญิง 36 ราย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 32 ราย

[read more=”Click here to Read More” less=”Read Less”] 

บัณฑิต 32 ราย

บัณฑิตชาย 7 ราย

บัณฑิตหญิง 25 ราย

[/read]

 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  14 ราย

[read more=”Click here to Read More” less=”Read Less”] 

บัณฑิต 14 ราย

 บัณฑิตชาย 3 ราย

บัณฑิตหญิง 11 ราย

[/read]

 


 

รายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกศึกษา 2545

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

[read more=”Click here to Read More” less=”Read Less”]   

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เกียรตินิยมอันดับสอง  

1 นาย กิจติพงษ์ ต๊ะหล้า

2 นางสาว เดือนฉาย ต๊ะต้องใจ

3 นาย นิกรณ์ หร่องบุตรศรี

4 นางสาว ปิยลักษณ์ ชัยชนะ

5 นางสาว รัตนาภรณ์ ยั่วยวน

6 นาย สันติชัย วิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)        

7 นางสาว จีราวรรณ ชัยวุฒิ

8 นางสาว ฉายนันท์ วุฒิ

9 นางสาว ชรินทร ยาละ

10 นางสาว ดาธิกา หมื่นเป็ง

11 นางสาว ตติยา ธิชาญ

12 นางสาว ทรัพย์ศิริ ปิงใจ

13 นาย ประจักษ์ ไชยวงค์

14 นาย ประดิษฐ์พล ยะแสง

15 นางสาว ปิยะวรรณ แสนชัย

16 นางสาว ปิยาภรณ์ มาลาวิลาศ

17 นางสาว เพ็ญนภา ภิธรรมมา

18 นางสาว เพ็ญศรี สายสืบ

19 นางสาว พัชรินทร์ จำปาคำ

20 นาย ภูวดล แสนใส

21 นางสาว มนรักษ์ ปาละบุญมา

22 นางสาว ยุพิน ทะนันชัย

23 นางสาว รพีพร บุตรโคษา

24 นางสาว รัชฎา ที่พึ่ง

25 นางสาว วราภรณ์ ปัญญาปิน

26 นางสาว แววดาว ปะทิ

27 นางสาว สายใจ จันทร์ตา

28 นางสาว สุคนธ์ พลรัฐ

29 นางสาว สุภาพร แสงคีรีเขต

30 นาย อดิเทพ ไชยสาร

31 นางสาว อำไพ เมืองมูล

32 นางสาว อำภา จับใจนาย

[/read]

 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

[read more=”Click here to Read More” less=”Read Less”]   

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) เกียรตินิยมอันดับสอง  

1 นางสาว สุทธิพร พินิจสุวรรณ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)        

2 นางสาว จิราลักษณ์ เต็มเสาร์

3 นางสาว เดือนวิสาข์ เวียงนิล

4 นาย  ธิติ วงศ์ป้อง

5 นางสาว ประกายวรรณ อู่สุวรรณทิม

6 นางสาว ปรัศนีย์ บุญคิด

7 นางสาว ปราญชลี นามวงค์

8 นางสาว รัตนาวดี สีนวล

9 นางสาว ลลิตา ศิริวัฒนานนท์

10 นาย วชิรา ชัยวรณ์

11 นาย สรพงษ์ พันธุ์ดี

12 นางสาว อรทัย ยศอินต๊ะ

13 นางสาว อรุณี จันทะเวียง

14 นางสาว อัญธิชา แหวนพรหม

[/read]

 


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2545
  2. สูจิบัตรพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2545
  3. หนังสือที่ระลึกบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 1
  4. พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ภาพกิจกรรม