พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์  2562 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 16 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งหมด 3,314 ราย เป็นดุษฎีบัณฑิต จำนวน 31 ราย มหาบัณฑิต จำนวน 165 ราย และบัณฑิต จำนวน 3,118 ราย มีผู้ได้รับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ราย ดังต่อไปนี้


 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

                  สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์

                  ศาสตราจารย์ยอดหทัย เทพธรานนท์


รายนามผู้กราบบังคมทูล

          ผู้กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                  ศาสตราจารย์นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย                                   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

          ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

                 1. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                         รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ                                อธิการบดี

                 2. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต

                          รองศาสตราจารย์ชยาพร วัฒนศิริ                           รองอธิการบดี

                 3. ปริญญาบัณฑิต

                        3.1 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัชฌิมา นราดิศร             รองอธิการบดี

                        3.2 สำนักวิชานิติศาสตร์

                                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่ง ศรีสมวงษ์                  คณบดี

                                    อาจารย์ณัฐกร วิทิตานนท์                           อาจารย์

                        3.3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุพงษ์ ใจวุฒิ               คณบดี

                        3.4 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                                    รองศาสตราจารย์รัชนี สรรเสริญ                   คณบดี

                                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา ดอกไม้งาม     ผู้ช่วยคณบดี

                                    อาจารย์วิภพ สุทธนะ                                 ผู้ช่วยคณบดี

                         3.5 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

                                     รองศาสตราจารย์ชมนาด พจนามาตร์          รักษาการแทนคณบดี

                          3.6 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

                                      รองศาสตราจารย์ศิริพร วัชชวัลคุ               รักษาการแทนคณบดี

                           3.7 สำนักวิชาจีนวิทยา

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร่มเย็น โกไศยกานนท์    รองอธิการบดี

                                      อาจารย์กกัลยา ขาวบ้านแพ้ว                     รองคณบดี

                           3.8 สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ อินทราไสย    คณบดี

                           3.9 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ อินต๊ะถา       รักษาการแทนคณบดี

                           3.10 สำนักวิชาการจัดการ

                                         อาจารย์ฉัตรฤดี จองสุรียภาส                 คณบดี

                                         อาจารย์จิราภา ปราเดรา ดิเอส              ผู้ช่วยคณบดี

                                         อาจารย์ชัชชญา ยอดสุวรรณ                 ผู้ช่วยคณบดี

                                         อาจารย์ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์             รองคณบดี

                            3.11 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                         อาจารย์ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง            คณบดี

                                         อาจารย์ศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยา           ผู้ช่วยคณบดี

 


 

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด 3,314 ราย

สำนักวิชา บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต รวม
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 191 9 11 211
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 79 5 9 93
สำนักวิชาการจัดการ 1,162 36 3 1,201
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 314 8 6 328
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 60 6 1 67
สำนักวิชานิติศาสตร์ 283 10 293
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 117 47 164
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 325 5 330
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 125 125
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 38 1 39
สำนักวิชาจีนวิทยา 385 1 386
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม 77 77
รวม 3,118 165 31 3,314

 


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560

2. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจําปีการศึกษา 2560

3. พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 

ภาพกิจกรรม