ดาวน์โหลดเอกสาร

งานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รวบรวมเอกสาร ภาพถ่าย สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ วัตถุจดหมายเหตุ ฯลฯ ที่มาจากการจัดหา และได้รับมอบจาก ผู้บริหาร บุคลากรหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ฯลฯ โดยดำเนินงานจัดเก็บ ในรูปแบบดิจิตอล ลงในฐานข้อมูล Omeka ผู้สนใจสามารถสืบค้นเอกสาร สิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย วัตถุจดหมายเหตุ ในเมนูสืบค้น Search Service ของฐานข้อมูล Omeka และ หากท่านเห็นว่าเอกสารจากฐานข้อมูล เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ท่านสนใจ โปรดทำการจดรหัสบัญชีเอกสาร (หัวข้อ Source ) เพื่อนำมาใช้ในการเขียนแบบฟอร์มขอยืมเอกสารจดหมายเหตุ รวมทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถส่งมอบเอกสาร/ เอกสารในรูปแบบดิจิตอลได้โดยดาวน์โหลด คู่มือจัดระบบและส่งมอบเอกสาร และ แบบฟอร์มส่งมอบเอกสาร ให้งานจดหมายเหตุต่อไป

  แบบฟอร์มขอใช้เอกสารจดหมายเหตุ (Archives Document Request Form)

 แบบส่งบัญชีเอกสารจดหมายเหตุ ให้งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (AR-002)

 บัญชีเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ. 2563

 แบบฟอร์มส่งมอบของที่ระลึก

 แบบส่งมอบภาพถ่าย

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556

 

หากท่านมีข้อสงสัยโปรดติดต่องานหอจดหมายเหตุ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โทรศัพท์ 05391 6344.