นิทรรศการเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

26 กุมภาพันธ์ 2563

นิทรรศการ เรื่อง ตามรอยพระราชดำริสู่ชุมชน นิทรรศการ เรื่อง โรงเรียนผู้สูงอายุ นิทรรศการ เรื่อง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา นิทรรศการ เรื่อง การแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน นิทรรศการ เรื่อง ระบบนิเวศการหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียว  

นิทรรศการเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560

12 กุมภาพันธ์ 2562

นิทรรศการเรื่อง ศูนย์โรคหัวใจ จุน-สุนทรี วนวิทย์   นิทรรศการเรื่อง หน่วยเฉพาะทางจักษุ  

นิทรรศการเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

12 กุมภาพันธ์ 2561

นิทรรศการเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นิทรรรศการเรื่อง โครงการใต้ร่มพระบารมี 2 ทศวรรษ นิทรรศการเรื่อง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับการฟื้นฟูชีวิตให้น่าน นิทรรศการเรื่อง เชียงรายเมืองสมุนไพร นิทรรศการเรื่อง โครงการบริการทางการแพทย์และทันตกรรมภายใต้พระนาม นิทรรศการเรื่อง หนึ่งเจ้าฟ้า สามสายสัมพันธ์  

นิทรรศการเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558

14 กุมภาพันธ์ 2560

นิทรรศการเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2558 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560   นิทรรศการ เรื่อง ปลูกป่าในใจคน ปลุกคนให้รักษ์ป่า  

นิทรรศการเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557

9 กุมภาพันธ์ 2559

นิทรรศการเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2557 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร นิทรรศการ เรื่อง ศูนย์การแพทย์สมบูรณ์แบบเพื่อปวงชน นิทรรศการ เรื่อง วงแหวนอารยธรรมลุ่มน้ำโขงตอนบน  

นิทรรศการเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2554

  นิทรรศการเรื่อง การพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของชุมชน นิทรรศการเรื่อง การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต นิทรรศการเรื่อง การศึกษาและพัฒนาชุมชนโดย ICT   นิทรรศการเรื่อง การสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นิทรรศการเรื่อง การแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อพัฒนาชุมชน