นิทรรศการเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557

9 กุมภาพันธ์ 2559

นิทรรศการเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2557 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร นิทรรศการ เรื่อง ศูนย์การแพทย์สมบูรณ์แบบเพื่อปวงชน นิทรรศการ เรื่อง วงแหวนอารยธรรมลุ่มน้ำโขงตอนบน  

นิทรรศการเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2554

  นิทรรศการเรื่อง การพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของชุมชน นิทรรศการเรื่อง การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต นิทรรศการเรื่อง การศึกษาและพัฒนาชุมชนโดย ICT   นิทรรศการเรื่อง การสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นิทรรศการเรื่อง การแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อพัฒนาชุมชน