โครงการบริการทางการแพทย์และทันตกรรมภายใต้พระนาม

12 กุมภาพันธ์ 2561

นิทรรศการเรื่อง โครงการบริการทางการแพทย์และทันตกรรมภายใต้พระนาม

จัดแสดงเนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปีการศึกษา 2559

ณ โถงชั้นล่าง อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561