นิทรรศการเรื่อง
เชียงรายเมืองสมุนไพร

จัดแสดงเนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีการศึกษา 2559

ณ โถงชั้นล่าง อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

12 กุมภาพันธ์ 2561