นิทรรศการเรื่อง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับการฟื้นฟูชีวิตให้น่าน

จัดแสดงเนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีการศึกษา 2559

ณ โถงชั้นล่าง อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

12 กุมภาพันธ์ 2561

นิทรรศการเรื่อง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับการฟื้นฟูชีวิตให้น่าน

จัดแสดงเนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปีการศึกษา 2559

ณ โถงชั้นล่าง อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561