ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

9 กุมภาพันธ์ 2559

นิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

จัดแสดงเนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559