นิทรรศการ เรื่อง
หนึ่งเจ้าฟ้า สามสายสัมพันธ์

จัดแสดงเนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีการศึกษา 2559
ณ ห้องแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561