นิทรรศการเรื่อง การพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของชุมชน

จัดแสดงเนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปีการศึกษา 2552

ณ โถงชั้นล่าง อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

15 กุมภาพันธ์ 2554