นิทรรศการเรื่อง การแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อพัฒนาชุมชน

จัดแสดงเนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปีการศึกษา 2552

ณ โถงชั้นล่าง อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

15 กุมภาพันธ์ 2554