นิทรรศการเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปีการศึกษา 2554

ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556


 

 

นิทรรศการเรื่อง การพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของชุมชน


นิทรรศการเรื่อง การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต


นิทรรศการเรื่อง การศึกษาและพัฒนาชุมชนโดย ICT


 

นิทรรศการเรื่อง การสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน


นิทรรศการเรื่อง การแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อพัฒนาชุมชน