นิทรรศการ เรื่อง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา

 

     ด้านสาธารณสุข เป็นโครงการวิจัยดำเนินการในอำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอที่มีกลุ่มผู้สูงอายุชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่มากที่สุดในจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ เพื่อประเมินสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต โดยแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทยประยุกต์ นักสุขภาพจิต และนักสาธารณสุข จัดเวทีสาธารณะเพื่อระดมความคิดหาแนวทางแก้ปัญหา และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เน้นความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยเฉพาะด้านโภชนาการ