นิทรรศการ เรื่อง โรงเรียนผู้สูงอายุ

 

 

 

     ด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ โดยร่วมกับชมรมผู้สูงอายุและเทศบาลตำบลท่าสุด จัดตั้ง ‘โรงเรียนผู้สูงอายุ’ ขึ้นในปี พ.ศ. 2558 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงอายุต้นแบบด้านสุขภาพ ผ่านกิจกรรมที่มีคณาจารย์และนักศึกษาหมุนเวียนเข้าไปร่วมกับผู้สูงอายุตามความสนใจของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง