นิทรรศการ เรื่อง การแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

 

     ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัญหาหมอกควันในประเทศไทยโดยเฉพาะเขตภาคเหนือตอนบนและในเขตภูมิภาคใกล้เคียง เนื่องจากไฟป่า มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง ศูนย์ศึกษาวิจัยและปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่าหมอกควันในประเทศไทยและภูมิภาคขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ศึกษาแนวทางในการลดการเผาป่าในภาคเหนือตอนบน อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในระยะเตรียมการ ระยะเผชิญเหตุ และระยะฟื้นฟู