นิทรรศการ เรื่อง ตามรอยพระราชดำริสู่ชุมชน

 

     ‘นิทรรศการตามรอยพระราชดำริสู่ชุมชน’ อธิบายถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการดำเนินงานด้านบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ. 2541 จวบจนปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 22 ด้วยการดำเนินงานของหน่วยงาน ทั้งสำนักวิชา ศูนย์ และหน่วยงานสนับสนุน เพื่อนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยถ่ายทอดสู่ชุมชนในด้านต่างๆ จนเกิดการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งและให้ชุมชนอยู่ได้ด้วยตนเอง ตามแนวพระราชดำริของพระองค์