นิทรรศการ เรื่อง ปลูกป่าในใจคน ปลุกคนให้รักษ์ป่า

(บทสรุปจากงานวิจัยเรื่อง การสูญเสียและการฟื้นฟูป่าไม้ในจังหวัดน่าน

โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

จัดแสดงเนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำปีการศึกษา 2558

ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560