พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2548

          พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2548 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งหมด 656  ราย เป็นมหาบัณฑิต จำนวน 83  ราย และบัณฑิต จำนวน 573  ราย มีผู้ได้รับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2  ราย คือ ฯพณฯ เฉิน จื้อลี่ (H.E. Madam Chen Zhili) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์)

          พิธีการเริ่มเวลา 09.30 น. หลังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงเสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจําปีการศึกษา 2547 โดยมีอธิการบดี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร – นายกสภามหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ – อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกพระสงฆ์ผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จํานวน 1 รูป) อธิการบดีกราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จํานวน 2 ราย) องอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้แทนคณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ คณบดีสํานักวิชาการจัดการ คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดีสํานักวิชาอุตสาหกรรม เกษตร คณบดีสํานักวิชานิติศาสตร์ และคณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิก ผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จํานวน 655 ราย) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น เข้ารับพระราชทาน เหรียญรางวัล (จํานวน 7 ราย )

          เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเสร็จสิ้น ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากนั้นเสด็จฯ ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ และเสด็จฯ ออกจากหอประชุมมหาวิทยาลัย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2548 มีลำดับพิธีการ ดังนี้

เวลา 09.00 น. – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                             (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)

                   – นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์ เฝ้าฯรับเสด็จ

                   – ผู้แทนคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษาทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

                   – เสด็จฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

                   – ทรงวางพานพุ่มดอกไม้

                   – ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ

                   – ทรงกราบ

                   – เสด็จฯ เข้าสู่ภายในพลับพลาพิธี

                   – ประทับพระราชอาสน์

                   – รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการทูลเกล้าถวายสูจิบัตร

                   – อธิการบดีกราบบังคมทูลรายงาน และ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

                   – เสด็จฯ ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์

                   – ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ในหลุม

                             (ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์)

เวลา 09.30 น. – เสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                   – เสด็จฯ เข้าสู่ห้องรับรอง

                   – ประทับพักพระราชอิริยาบถ

                   – ทรงฉลองพระองค์ครุย

                   – ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม

                   – เสด็จพระราชดําเนินเข้าภายในหอประชุม

                             (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

                   – ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร

                   – ทรงกราบ

                   – ประทับพระราชอาสน์

                   – อธิการบดีเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร

                   – นายกสภามหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                   – อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกพระสงฆ์ผู้สําเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จํานวน 1 รูป)

                   – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่พระสงฆ์ผู้สําเร็จการศึกษา

                             (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

                   – อธิการบดีกราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จํานวน 2 ราย)

                   – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตามลําดับ

                             (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

                   – รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้แทนคณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ คณบดีสํานักวิชาการจัดการ คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดีสํานักวิชาอุตสาหกรรม เกษตร คณบดีสํานักวิชานิติศาสตร์ และคณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิก ผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จํานวน 655 ราย)

                   – รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการกราบบังคมทูล เบิกผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น เข้ารับพระราชทาน เหรียญรางวัล (จํานวน 7 ราย )

                   – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร และเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ตามลําดับ

                             (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

                   – ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวปฏิญาณ

                   – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท

                             (จบ/ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

                   – เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

                   – เสด็จฯ ออกจากหอประชุมไปยังห้องรับรอง

                   – ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย

เวลา 10.30 น. – เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                             (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

 


 

ปรัชญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

          ฯพณฯ เฉิน จื้อลี่ (H.E. Madam Chen Zhili ) สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้พิจารณาเห็นว่า ฯพณฯ เฉิน จื้อลี่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรอบรู้และความชํานาญอย่างยิ่งในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และความสามารถ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทั้งด้านการบริหาร การปกครอง กับเป็นนักการเมืองที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม ได้ทุ่มเทอุทิศตนเพื่อความเข้าใจอันดีของมนุษยชาติด้วยความวิริยะอุตสาหะ จนเป็นที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้เกิดไมตรีจิตมิตรภาพอย่างแน่นแฟ้น ระหว่างประชาชนจีนและประชาชนไทยสมควรได้รับการยกย่อง เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น เจริญรอยตามสืบไป

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

          ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้พิจารณาเห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางด้านวิชาการและด้านบริหารด้วยความสําเร็จอย่างงดงาม ได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านสังคมศาสตร์ และภาษาศาสตร์ เพื่อบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและ ประเทศชาติ เป็นอเนกประการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน สมควรได้รับการยกย่อง ให้เป็นแบบอย่างในวงวิชาการสืบไป

 


 

รายนามผู้กราบบังคมทูล

          ผู้กราบบังคมทูลสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                   พลตํารวจเอก เภา สารสิน (นายกสภามหาวิทยาลัย)

          ผู้กราบบังคมทูลเบิกรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

          1.ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                   รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ (อธิการบดี)

  1. ปริญญามหาบัณฑิต

                   รองศาสตราจารย์ เทอด เทศประทีป (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ)

  1. ปริญญาบัณฑิต

                    3.1 สํานักวิชาวิทยาศาสตร์

                   อาจารย์ ประภัสสร ดํารงกุล (ผู้แทนคณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์)

                    3.2 สํานักวิชาการจัดการ

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร โตสงวน (คณบดีสํานักวิชาการจัดการ)

                   3.3 สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                   นาวาอากาศเอก ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ (คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

                   3.4 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                   รองศาสตราจารย์ อรพิน ภูมิภมร (คณบดีสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร)

                   3.5 สํานักวิชานิติศาสตร์

                   รองศาสตราจารย์ ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล (คณบดีสํานักวิชานิติศาสตร์)

                   3.6 สํานักวิชาศิลปศาสตร์

                   รองศาสตราจารย์ จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์ (คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร์)         

 

          ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

                   รองศาสตราจารย์ เทอด เทศประทีป (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ)

 


 

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกศึกษา 2548

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด   656  ราย

สำนักวิชา

บัณฑิต

มหาบัณฑิต

ดุษฎีบัณฑิต

รวม

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

85

38

123

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

22

7

29

สำนักวิชาการจัดการ

297

38

335

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

134

134

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

18

18

สำนักวิชานิติศาสตร์

17

17

รวม

573

83

656

 

 


รายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกศึกษา 2547

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2  ราย

ปริญญามหาบัณฑิต

          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวน 4  ราย

                   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) จำนวน 1  ราย

                   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก) จำนวน 2  ราย

          สำนักวิชาการจัดการ

                   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 38  ราย

          สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 35  ราย

                   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จำนวน 3  ราย

ปริญญาบัณฑิต

          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวน 22  ราย

          สำนักวิชาการจัดการ

                  บัญชีบัณฑิต จำนวน 43  ราย

                   เศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 87  ราย

                   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จำนวน 99  ราย

                   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) จำนวน 68  ราย

          สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                    วิทยาศาตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 44  ราย

                   วิทยาศาตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จำนวน 43  ราย

                   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จำนวน 28  ราย

                   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ) จำนวน 19  ราย

          สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) จำนวน 18  ราย

          สํานักวิชานิติศาสตร์

                   นิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 17  ราย

          สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 71  ราย

 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2548
  2. พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 


 

ภาพกิจกรรม