พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2554

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2554 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์  2556 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 10 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งหมด 1,860 ราย เป็นดุษฎีบัณฑิต จำนวน 17 ราย มหาบัณฑิต จำนวน 195 ราย และบัณฑิต จำนวน 1,648 ราย มีผู้ได้รับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 1 พระองค์ และ 3 ราย ผู้ได้รับตุงทองคำ จำนวน 1 ราย และผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 7 ราย ตามลำดับ


 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาจีน

                  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

                  นายประมนต์ สุธีวงศ์

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

                  นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์

                  ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ

 

———————————————–

 

รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”

          1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง

 

———————————————–

 

เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          1. นายไกรสร  จันศิริ

          2. นายจุน  วนวิทย์

          3. นายชัย  โสภณพนิช

          4. นายประเสริฐ  พุ่งกุมาร

          5. นายสงคราม  ชีวประวัติดำรงค์

          6. นายสันติ  ภิรมย์ภักดี

          7. นายสุเมธ  ตันธุวนิตย์


 

รายนามผู้กราบบังคมทูล

          ผู้กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                  พลตำรวจเอก เภา สารสิน                                                นายกสภามหาวิทยาลัย

          ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

                 1. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                         รองศาสตราจารย์ วันชัย ศิริชนะ                                 อธิการบดี

                 2. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต

                          รองศาสตราจารย์ ชยาพร วัฒนศิริ                             รองอธิการบดี

                 3. ปริญญาบัณฑิต

                          3.1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                                      นายแพทย์ สำเริง กาญจนเมธากุล                 คณบดี

                          3.2 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

                                      รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสรี                คณบดี

                          3.3 สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัครา อัครนิธิ                  คณบดี

                                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ     ผู้ช่วยคณบดี

                          3.4 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล       คณบดี

                         3.5 สำนักวิชาการจัดการ

                                     อาจารย์ ฉัตรฤดี จองสุรียภาส                       รักษาการแทนคณบดี

                                     อาจารย์ ณัฐพรพรรณ อุตมา                          อาจารย์

                         3.6 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                     อาจารย์ สุรพงษ์ อุตมา                                  รักษาการแทนคณบดี

                          3.7 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชา สอาดสุด                คณบดี

                          3.8 สำนักวิชานิติศาสตร์

                                       รองศาสตราจารย์ อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ                คณบดี

                           3.9 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                                       รองศาสตราจารย์ พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์       คณบดี

                 4. เหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

                                  รองศาสตราจารย์ กัลณกา สาธิตธาดา                รองอธิการบดี

 


 

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด 1,860 ราย

สำนักวิชา บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต รวม
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 342 47 13 402
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 26 1 4 31
สำนักวิชาการจัดการ 450 53 503
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 164 2 166
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 29 1 30
สำนักวิชานิติศาสตร์ 258 13 271
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 87 27 114
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 210 1 211
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 82 82
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 50 50
รวม 1,648 195 17 1,860

 


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2554

2. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” เข็มเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจําปีการศึกษา 2554

3. พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 

ภาพกิจกรรม