ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" เข็มเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2554

Dublin Core

Title

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" เข็มเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2554
วันจันทร์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2556

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและนิทรรศการ

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร -- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ -- ตุงทองคำ

Description

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" และเข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- นายประมนต์ สุธีวงศ์ -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์ -- นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ -- สาขาวิชานิติศาสตร์ -- ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ -- รางวัลตุงทองคำ -- รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง

Date

2556-02-04

Type

Text

Format

Application/pdf.
26 หน้า;ภาพประกอบ

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.12/9

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University