ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ

Dublin Core

Title

ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง--ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Description

ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2554

Date

2556-02-04