นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์

Dublin Core

Title

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง--ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Description

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2555

Date

2557-02-10