พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2551

          พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2551 จัดขึ้นในวันพุธที่ 13 มกราคม 2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 7 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งหมด 1,543  ราย เป็นมหาบัณฑิต จำนวน 123  ราย และบัณฑิต จำนวน 1,420  ราย มีผู้ได้รับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2  ราย คือ นายธนินท์ เจียรวนนท์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ) นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ)

          ในปีนี้ มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” ประจำปีพุทธศักราช 2552 ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายคํารณ โกมลศุภกิจ อาจารย์กี ขนิษฐานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล

 


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ

                   นายธนินท์ เจียรวนนท์

                   นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

 

———————————————–

 

รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”

  1. นายคำรณ โกมลศุภกิจ
  2. อาจารย์กี ขนิษฐานันท์
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิต
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล

 


 

 รายนามผู้กราบบังคมทูล

          ผู้กราบบังคมทูลสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                   พลตํารวจเอก เภา สารสิน (นายกสภามหาวิทยาลัย)

          ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ

          1.ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”

                   รองศาสตราจารย์ เทอด เทศประทีป (อธิการบดี)

  1. ปริญญามหาบัณฑิต

                   รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ยุทธนา ตระหง่าน (รองอธิการบดี)

  1. ปริญญาบัณฑิต

                   3.1 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                   รองศาสตราจารย์ อรพิน ภูมิภมร (คณบดีสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร)

                   3.2 สํานักวิชานิติศาสตร์

                   รองศาสตราจารย์ ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล (คณบดีสํานักวิชานิติศาสตร์)

                   อาจารย์ รุ่ง ศรีสมวงษ์ (อาจารย์)

                   3.3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                   รองศาสตราจารย์ พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ (คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)

                   3.4 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                   นายแพทย์ สำเริง กาญจนเมธากุล (คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

                   3.5 สํานักวิชาศิลปศาสตร์

                   รองศาสตราจารย์ จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์ (คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร์)

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ(คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร์)

                    3.6 สํานักวิชาวิทยาศาสตร์

                   ศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  วงษ์ศิริ (คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์)

                    3.7 สํานักวิชาการจัดการ

                   รองศาสตราจารย์ จุฑา มนัสไพบูลย์ (คณบดีสํานักวิชาการจัดการ)

                   อาจารย์ ณัฐพรพรรณ อุตมา (ผู้ช่วยคณบดีสํานักวิชาการจัดการ)

                   3.7 สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                   นาวาอากาศเอก ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ (คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

          ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

                   รองศาสตราจารย์ กัลณกา สาธิตธาดา (รองอธิการบดี)

 

———————————————–

 

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด   1,543  ราย

สำนักวิชา

บัณฑิต

มหาบัณฑิต

ดุษฎีบัณฑิต

รวม

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

461

15

5

476

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

20

11

31

สำนักวิชาการจัดการ

435

39

474

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

192

6

198

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

35

3

38

สำนักวิชานิติศาสตร์

225

15

240

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

17

34

51

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

35

35

รวม

1,420

123

1,543

 


 

รายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) จำนวน 2  ราย

ปริญญามหาบัณฑิต

          สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) จำนวน 3  ราย

          สำนักวิชานิติศาสตร์

                   นิติศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 15  ราย

          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง) จำนวน 34  ราย

          สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 11  ราย

                   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จำนวน 2  ราย

                   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา) จำนวน 2  ราย

 

          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวน 7  ราย

                   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) จำนวน 2  ราย

                   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก) จำนวน 2  ราย

          สำนักวิชาการจัดการ

                   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จำนวน 22  ราย

                   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 2  ราย

                   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) จำนวน 2  ราย

          สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์) จำนวน 6  ราย

ปริญญาบัณฑิต

          สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) จำนวน 22  ราย

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์) จำนวน 13  ราย

          สํานักวิชานิติศาสตร์

                   นิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 225  ราย

          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง) จำนวน 17  ราย

          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                   การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) จำนวน 25  ราย

                   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 10  ราย

          สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 126  ราย

                   ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาจีนธุรกิจ) จำนวน 87  ราย

                   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) จำนวน 248  ราย

          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวน 20  ราย

          สำนักวิชาการจัดการ

                   บัญชีบัณฑิต จำนวน 53  ราย

                   เศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 80  ราย

                   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จำนวน 138  ราย

                   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) จำนวน 133  ราย

                   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ) จำนวน 31  ราย

          สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                    วิทยาศาตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 2  ราย

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 33  ราย

                   วิทยาศาตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จำนวน 28  ราย

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) จำนวน 22  ราย

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว) จำนวน 39  ราย

                   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จำนวน 41  ราย

                   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ) จำนวน 1  ราย

                   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ) จำนวน 6  ราย

 


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2551
  2. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคํา” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจําปีการศึกษา 2551
  3. พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 


 

ภาพกิจกรรม