พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2551

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2551
วันพุธที่ 13 มกราคม พุทธศักราช 2553

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

สำเนาพระราโชวาท ประจำปีการศึกษา 2550 -- กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพลตำรวจเอก เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย -- คำประกาศเกียรติคุณผู้ไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตติมศักดิ์ -- คุณูปการและเกียรติประวัติของผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" -- รายนามผู้กราบบังคมทูลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- จำนวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติตุงทองคำ และเหรียญรางวัล ประจำปี 2551 -- รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551 -- คุณสมบัติบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์ -- คำปฎิญาณของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551

Contributor

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Date

2553-01-13

Type

Text

Format

Application/pdf.
67 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.9/3

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551 วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University