ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2551

Dublin Core

Title

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2551
วันพุธที่ 13 มกราคม พุทธศักราช 2553

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” -- คำประกาศเกียรติคุณ -- นายธนินทร์ เจียรวนนท์ -- นายเจริญ สิริวัฒนภักดี -- นายคำรณ โกมลศุภกิจ -- อาจารย์กี ขนิษฐานันท์ -- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์ -- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประวิตร นิลสุวรรณากุล

Date

2553-01-13

Format

22 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.9/4

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551 วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553

Rights

Mae Fah Luang University