พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสองครั้ง แบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2565 และ 28 กุมภาพันธ์ 2565 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์  2565 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 19 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มี นายวุฒิชัย แซ่ลี้ บัณฑิตพิการการมองเห็นเข้ารับปริญญาบัตรจากสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน สำนักวิชาจีนวิทยา ใช้อักษรเบรลล์ภาษาจีนเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรเป็นรายที่สองของมหาวิทยาลัยและของประเทศ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรร่วมกับบัณฑิตสำนักวิชาอื่นๆ โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งหมด 3,013  ราย เป็นดุษฎีบัณฑิต จำนวน 21 ราย มหาบัณฑิต จำนวน 75 ราย และบัณฑิต จำนวน 2,917 ราย มีผู้ได้รับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คือ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์


 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

         สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

                   ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช


รายนามผู้กราบบังคมทูล

          ผู้กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                    ศาสตราจารย์พิเศษวันชัย ศิริชนะ                              นายกสภามหาวิทยาลัย

          ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

                    1. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                             รองศาสตราจารย์ชยาพร วัฒนศิริ                      อธิการบดี

                    2. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต

                             รองศาสตราจารย์นันทนา คชเสนี                      รองอธิการบดี

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ นิวัฒน์                             ผู้ช่วยอธิการบดี

                    3. ปริญญาบัณฑิต

                             3.1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย อภิเดชกุล           คณบดี

                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริญาพร ขันทะสอน       รองคณบดี

                             3.2 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุช โสภาจารีย์         รักษาการแทนคณบดี

                                   อาจารย์พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์                      รองคณบดี

                             3.3 สำนักวิชาแพทยศาสตร์

                                   ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์       คณบดี

                             3.4 สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์

                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ       คณบดี

                             3.5 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

                                   อาจารย์วรรณวลี อินทร์ปิ่น                           รักษาการแทนคณบดี

                             3.6 สำนักวิชาจีนวิทยา

                                   อาจารย์ธีรภาพ ปรีดีพจน์                             รักษาการแทนคณบดี

                                   อาจารย์ถิรายุ อินทร์แปลง                            อาจารย์

                                   อาจารย์รัญญา กันทะกูล                              อาจารย์

                             3.7 สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

                                   อาจารย์แพทย์หญิงสุลัคณา น้อยประเสริฐ         คณบดี

                                   อาจารย์ชาครีย์ วัฒนศิริ                                ผู้ช่วยคณบดี

                             3.8 สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                                   รองศาสตราจารย์สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ           คณบดี

                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรนุช อนุฤทธิ์                    ผู้ช่วยคณบดี

                             3.9 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ อินต๊ะถา              คณบดี

                             3.10 สำนักวิชาการจัดการ

                                   อาจารย์ฉัตรฤดี จองสุรียภาส                         รองอธิการบดี

                                   อาจารย์กริญา งามสมสุข                              อาจารย์

                                   อาจารย์ชัชชญา ยอดสุวรรณ                          รองคณบดี

                                   อาจารย์ปรัศนีย์ ณ. คีรี                                 ผู้ช่วยคณบดี

                                   อาจารย์ปิยธิดา เพียรลุประสิทธ์                       คณบดี

                                   อาจารย์ภูตะวัน โฮ                                      ผู้ช่วยคณบดี

                             3.11 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง       คณบดี

                                   อาจารย์ขวัญตา คีรีมาศทอง                           อาจารย์

                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์            ผู้ช่วยคณบดี

                             3.12 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                                   รองศาสตราจารย์สาโรจน์ รอดคืน                    คณบดี

                             3.13 สำนักวิชานิติศาสตร์

                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์            คณบดี

                                   อาจารย์เพชรณพัฒน์ ศรีวุทธิยประภา                อาจารย์

                             3.14 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุพงษ์ ใจวุฒิ                  คณบดี

 


 

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด 3,013 ราย

สำนักวิชา บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต รวม
สำนักวิชาศิลปศาสตร์  196  2 199 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  72  3  6 81 
สำนักวิชาการจัดการ  1,091  12  2  1,105
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 217   1  4 222 
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  47  3  –  50
สำนักวิชานิติศาสตร์  213 –  214 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  120 12   1 133 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  140 –   145
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  117 –  –  117 
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  – 36  42 
สำนักวิชาจีนวิทยา 450   –  –  450
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม 51   1  –  52
สำนักวิชาแพทยศาสตร์  28  –  –  28
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ 152   –  –  152
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 23  –   –  23
รวม  2,917 75   21 3,013 

 


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

2. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจําปีการศึกษา 25623

3. พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 

ภาพกิจกรรม