พิธีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2565

29 เมษายน 2565

12:45 - 14:00 น.

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565 ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 12.45 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังจากไม่มีการจัดพิธีเป็นระยะเวลา 2 ปี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยพิธีในครั้งนี้มีนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยมีลำดับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
12.45 น. – นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อธิการบดี และผู้บริหาร พร้อมกัน ณ ห้องเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ
13.00 น. – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
             – รศ.ดร.นันทนา คชเสนีย์ รองอธิการบดี นำกล่าวคำขอสูมาคาราวะและขอพรเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง
             – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้พรเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง
             – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้พรเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง
             – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มอบน้ำขมิ้น/ส้มป่อย แด่นายกสภามหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง
             – ผู้แทนรองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าหน่วยงาน มอบน้ำขมิ้น/ส้มป่อย แด่นายก

สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอธิการบดี ตามลำดับ
             – เสร็จพิธี


เอกสารจดหมายเหตุ พิธีดำหัวอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2565:

กำหนดการ


ภาพกิจกรรม