พิธีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2554

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีสรงน้ำพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีสรงน้ำสงกรานต์พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิธีดำหัวผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ตามวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาขึ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และผู้แทนชุมชน ประชาชนจาก 4 ตำบลรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ต.นางแล ต.ท่าสุด ต.ริมกก และต.แม่ข้าวต้มเข้าร่วมพิธี ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

16.20 น. – ประธานกรรมการอำนวยการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมกันหน้าอาคารสำนักวิชา 1 (E1)

              – เคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะ และน้ำขมิ้นส้มป่อย จากบริเวณสระมหาวิทยาลัยไปยังพระราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ประธานกรรมการอำนวยการ, รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป อธิการบดี

ถวายเครื่องสักการะ สรงน้ำพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และสรงน้ำสงกรานต์พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนีตามลำดับ

              – เคลื่อนขบวนไปยังหอประชุมสมเด็จย่า

              – สรงน้ำพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และสรงน้ำสงกรานต์พระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บริเวณโถงทางเข้าหอประชุมสมเด็จย่า และทยอยเข้าหอประชุมฯ

              – เคลื่อนขบวนแห่เครื่องรดน้ำดำหัวเข้าสู่หอประชุมและตัดวางยังที่ที่จัดไว้

              – ประธานกรรมการอำนวยการ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เดินขึ้นเวทีและนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

              – ผศ.ปริตนา ประทีปะเสน ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพิธีการและกิจการพิเศษ นำกล่าวคำขอสูมาคารวะและขอพร

เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง

              – ผู้มาร่วมพิธีมอบของดำหัว และน้ำขมิ้นส้มป่อยแด่ประธานกรรมการอำนวยการ และอธิการบดีมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง ตามลำดับ

              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ประธานกรรมการอำนวยการ และรศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป อธิการบดีกล่าวให้พร

เนื่องในวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)

              – เสร็จพิธี

              – รับประทานอาหารร่วมกันที่บริเวณอาคารสำนักวิชา 2 (E2)

 

เอกสารจดหมายเหตุ พิธีดำหัวอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2554:

กำหนดการพิธีดำหัวอธิการบดี


ภาพกิจกรรม