พิธีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2562

        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2562 “ส้มป่อย มวลบุปผา สูมา ปฐมาธิการบดี” ขึ้นในวันอังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีอธิการบดี ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงาน และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีลำดับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

14.50 น. – อธิการบดี ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมกันหน้าอาคารสำนักวิชา 1 (E1)

             – ตั้งขบวนบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิชา 1 จากนั้นเคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะและน้ำขมิ้นส้มป่อย ไปยัง

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – ผู้เข้าร่วมพิธี ถวายเครื่องสักการะ และสรงน้ำสงกรานต์พระราชานุสาวรีย์ฯ ตามลำดับดังต่อไปนี้

                    – รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                    – พ.ต.ท.ประเสริฐ รู้ทำนอง รอง ผกก. (สอบสวน) สภ.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

                    – นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย

                    – นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

                    – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

             – เคลื่อนขบวนไปยังหอประชุมสมเด็จย่า

             – สรงน้ำพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณโถงทางเข้า

หอประชุมสมเด็จย่า และทยอยเข้าหอประชุมฯ

             – เคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะ เข้าหอประชุมและจัดวางยังที่ที่จัดไว้

16.10 น. – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เดินขึ้นเวทีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูป

พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และถวายเครื่องสักการะพระรูปจำลองสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

16.12 น. – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีนำกล่าวคำขอสูมาคาราวะและขอพรปี๋ใหม่เมือง

               – อาจารย์ ดร.สมเด็จ กาติ๊บ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขับเสภา ปูจาคุณ ให้แด่อธิการบดี

16.20 น. – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ให้พรในโอกาสปี๋ใหม่เมือง

              – หน่วยงานภายนอกมอบของดำหัวอธิการบดี ตามลำดับดังต่อไปนี้

                   – นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

                   – พ.ต. อภิสิทธิ์ มูลสุรินทร์ ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37

                   – พ.ต.ท.ประเสริฐ รู้ทำนอง รองผู้กำกับ (สอบสวน) สภ.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

                   – นายสมชาย ปวงน้อย นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด

                   – นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย

                   – คุณวิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                   และนายสัตวแพทย์ ถนอมศักดิ์ เสรีวิชยสวัสดิ์

                   – คุณระวีวรรณ ตันศิริ คุณพละวัต ตันศิริ และครอบครัว บริษัทอีซูซุ เชียงราย (2002)

                   – คุณนภาพร ผาทอง ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลง

                   – คุณอังคนางค์ พรมดำ ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                   – พ่อบุญส่ง มะโนยศ ชมรมผู้สูงอายุนางแล

                   – ชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                   – ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยา

16.35 น. – หน่วยงานภายในมอบน้ำขมิ้นส้มป่อยและของดำหัวให้อธิการบดี ตามลำดับดังต่อไปนี้

                   – คณะผู้บริหาร รองอธิการบดี ที่ปรึกษาอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                   – สำนักวิชา ทั้ง 13 สำนักวิชา

                             – สำนักวิชานิติศาสตร์

                             – สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                             – สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                             – สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                             – สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                             – สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                             – สำนักวิชาการจัดการ

                             – สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

                             – สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                             – สำนักวิชาแพทยศาสตร์

                             – สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

                             – สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

                            – สำนักวิชาจีนวิทยา ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัย

                               แม่ฟ้าหลวง

                   – ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

                   – ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

                   – ศูนย์บริการวิชาการ

                   – ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                   – สำนักงานบริหารกลาง

                   – สำนักงานวิชาการ

                   – สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

                    – โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                   – หน่วยงานและโครงการพิเศษ

                   – องค์การบริหารองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                   – เลขานุการผู้บริหาร

          – รับประทานอาหารร่วมกันที่บริเวณอาคารสำนักวิชา 2 (E2) เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี


เอกสารจดหมายเหตุ พิธีดำหัวอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2562:

กำหนดการ


ภาพกิจกรรม