พิธีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2553

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีสรงน้ำสงกรานต์พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิธีดำหัวประธานกรรมการอำนวยการ และพิธีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ตามวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาขึ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และผู้แทนชุมชน ประชาชนจาก 4 ตำบลรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ต.นางแล ต.ท่าสุด ต.ริมกก และต.แม่ข้าวต้มเข้าร่วมพิธี ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

15.45 น. – ประธานกรรมการอำนวยการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมกันหน้าอาคารสำนักวิชา 1 (E1)

16.00 น. – เคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะ และน้ำขมิ้นส้มป่อย ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ประธานกรรมการอำนวยการ, รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป อธิการบดี สรงน้ำ

พระพุทธรูปพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ประธานกรรมการอำนวยการ, รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป อธิการบดีถวาย

เครื่องสักการะ และสรงน้ำสงกรานต์พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

              – ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ประชาชนที่มาร่วมพิธี พนักงาน และนักศึกษา สรงน้ำพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง

เฉลิมพระเกียรติฯ และสรงน้ำสงกรานต์พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

16.30 น. – เคลื่อนขบวนรดน้ำดำหัวผู้บริหารไปยังหอประชุมสมเด็จย่า

              – ประธานกรรมการอำนวยการ อธิการบดี ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพร้อมกัน

ณ หอประชุมสมเด็จย่า

              – เคลื่อนขบวนแห่เครื่องรดน้ำดำหัวเข้าสู่บริเวณพิธี

              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ประธานกรรมการอำนวยการ และรศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป อธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขึ้นไปนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

              – นางพรทิพย์ ภูติโยธิน รองอธิการบดี กล่าวคำขอสูมาคารวะและขอพรเนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง

              – คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และผู้แทนแต่ละหน่วยงาน มอบของดำหัว และน้ำขมิ้นส้มป่อยแด่ประธานกรรมการ

อำนวยการ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามลำดับ

              – ประธานกรรมการอำนวยการ และอธิการบดีกล่าวให้พรเนื่องในวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)

              – เสร็จพิธี

              – รับประทานอาหารบริเวณลานจอดรถอาคารสำนักวิชา 2 (E2)

 

เอกสารจดหมายเหตุ พิธีดำหัวอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2553:

กำหนดการพิธีดำหัวอธิการบดี


ภาพกิจกรรม