พิธีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2561

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีสรงน้ำสงกรานต์พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิธีสรงน้ำพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2561 ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีอธิการบดี ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงาน และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีลำดับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

14.50 น. – อธิการบดี ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมกันหน้าอาคารสำนักวิชา 1 (E1)

– ตั้งขบวนบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิชา 1 จากนั้นเคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะและน้ำขมิ้นส้มป่อย

ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

– รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ถวายเครื่องสักการะ และสรงน้ำสงกรานต์พระราชานุสาวรีย์ฯ ตามด้วยผู้นำชุมชน

ดังต่อไปนี้

– พันเอกสุวิทย์ วังยาว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37

– พันตำรวจเอก สิทธิชัย ไกรแสง ผู้กำกับสถานีตำรวจบ้านดู่

– นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

– รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี

– เคลื่อนขบวนไปยังหอประชุมสมเด็จย่า

– สรงน้ำพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ และพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณโถงทางเข้า

หอประชุมสมเด็จย่า และทยอยเข้าหอประชุมฯ

– เคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะ เข้าหอประชุมและจัดวางยังที่ที่จัดไว้

15.55 น. – อธิการบดี เดินขึ้นเวทีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

– รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป ที่ปรึกษาอธิการบดีนำกล่าวคำขอสูมาคาราวะและขอพรปี๋ใหม่เมือง

16.00 น. – หน่วยงานภายนอกมอบของดำหัวอธิการบดี ตามลำดับดังต่อไปนี้

– พันเอกสุวิทย์ วังยาว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37

– พันตำรวจเอก สิทธิชัย ไกรแสง ผู้กำกับสถานีตำรวจบ้านดู่

– นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายหเทศมนตรีนครเชียงราย

– นายเกรียงกมล สมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยา

– นางลออ โลสุยะ ผู้จัดการสาชาธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านดู่

– นางสุจิรัตน์ วรปัญญาสกุลชัย ผู้จัดการสาขาธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

– นางสาวกมลรัตน์ โรจนกูร ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

– นายบุญรัตน์ เรือนคำ ชมรมรถสองแถวหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

– นางบุญชื่น สิทธิวงศ์ ประธานวัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์แม่ข้าวต้ม

– นางทองพิมพ์ โตพิพัฒนมงคล ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลท่าสุด

– นายสมชาย บวงน้อย นายกเทศบาลตำบลท่าสุด

16.06 น. – อธิการบดีให้พรในโอกาสปี๋ใหม่เมือง

16.15 น. – หน่วยงานภายในมอบน้ำขมิ้นส้มป่อยและของดำหัวให้อธิการบดี ตามลำดับดังต่อไปนี้

                   – คณะผู้บริหาร รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                   – สำนักวิชา ทั้ง 14 สำนักวิชา

                             – สำนักวิชานิติศาสตร์

                             – สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                             – สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                             – สำนักวิชาการจัดการ

                             – สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                             – สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                             – สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                             – สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                             – สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

                             – สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

                             – สำนักวิชาแพทยศาสตร์

                             – สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

                             – สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

                             – สำนักวิชาจีนวิทยา ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และสถาบันขงจื่อ

                             แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                   – ศูนย์บริการวิชาการ

                   – ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                   – ศูนย์บริการเทคโนโลยรสารสนเทศ

                   – ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

                   – สำนักงานบริหารกลาง

                   – สำนักงานวิชาการ

                   – โครงการและหน่วยงานพิเศษ

                   – องค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

– รับประทานอาหารร่วมกันที่บริเวณอาคารสำนักวิชา 2 (E2) เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

 

เอกสารจดหมายเหตุ พิธีดำหัวอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2561:

กำหนดการพิธีดำหัวอธิการบดี

รูปแบบขบวนแห่เครื่องสักการะ

ผังสถานที่จัดพิธีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์


ภาพกิจกรรม