พิธีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2547

28 เมษายน 2547

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตามวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาขึ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี ณ อาคารโรงอาหารและกิจกรรมนักศึกษา (D1) ตามลำดับพิธีดังนี้

– การแสดงศิลปวัฒนธรรมการฟ้อนของพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นการเปิดงาน

– ผศ.ปริตนา ประทีปะเสน รองอธิการบดี กล่าวรายงาน

– รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี สรงน้ำพระพุทธรูป จากนั้นผู้บริหารและบุคลากรร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป

– พิธีรดน้ำดำหัวขอพร รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี และผู้บริหารอาวุโสของมหาวิทยาลัย

– รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ กล่าวขอบคุณและให้พรแก่ผู้เข้าร่วมพิธี

          จากนั้นในเวลาต่อมา คณะกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งตัวแทนชาวบ้าน 4 ตำบล รอบมหาวิทยาลัย ได้เข้าพิธีรดน้ำดำหัวและมอบกระเช้าดำหัวให้แก่อธิการบดี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ซึ่งมีนายประธีป ภูมิรมย์ นายก อบต. ตำบลนางแล, นายกิตติชัย อินสุวรรณ นายก อบต. ตำบลแม่ข้าวต้ม, นางศรีไพร คำวัง นายก อบต. ตำบลท่าสุด, นายประพันธ์ ธิยศ กำนันตำลบริมกก, นายอิทธิรัตน์ สุจริต กำนันตำบลนางแล, นายแก้ว อารี กำนันตำบลท่าสุด และนายอินหวัน บั้งเงิน กำนันตำบลแม่ข้าวต้ม หลังจากพิธีรดน้ำดำหัวเสร็จอธิการบดีได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมพิธี และได้ประกาศให้ความช่วยเหลือลูกหลานชาวบ้านที่มีความตั้งใจที่จะเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยทางมหาวิทยาลัยจะช่วยเหลือให้ได้เรียนจนจบ และหลังจากนั้นได้มีการเลี้ยงอาหารชาวบ้านที่เข้าร่วมพิธีบริเวณโรงอาหาร

 

เอกสารจดหมายเหตุ พิธีดำหัวอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2547:

ที่นี่ดอยแง่ม


ภาพกิจกรรม