ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2565

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์  2567 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 21 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งหมด 2,927 ราย เป็นดุษฎีบัณฑิต จำนวน 22 ราย มหาบัณฑิต จำนวน 123 ราย และบัณฑิต จำนวน 2,782 ราย มีผู้ได้รับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ราย และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” 2 ราย ดังต่อไปนี้ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์           ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง                 รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์           ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์                   รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” นายศิริชัย มาโนช รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ รายนามผู้กราบบังคมทูล ผู้กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ               ศาสตราจารย์พิเศษวันชัย ศิริชนะ                    นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้กราบบ […]