ตราสัญลักษณ์

 มหาวิทยาลัยได้อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาประดับไว้ในตราสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีของประชาชน บุคลากร และนักศึกษา

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยได้ประกาศให้ดอกหอมนวลหรือลำดวนเป็นดอกไม้และต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2545 โดยมีเหตุผลประกอบดังนี้คือ
1.เป็นต้นไม้ไทยยืนต้น ไม่ผลัดใบ
2.เป็นดอกไม้ที่ปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ลายตุงประจำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้ออกแบบตุงประจำมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อให้เป็นตุงชัย อันแสดงถึงความสามารถในการดำเนินกิจการให้สำเร็จลุล่วงและได้นำลายตุงมาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเสื้อครุยวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัย

ครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ

ครุยประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ครุยประจำตำแหน่ง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ครุยประจำตำแหน่งอธิการบดี ครุยประจำตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ครุยประจำตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจำตำแหน่งคณาจารย์และผู้บริหาร
ครุยวิทยฐานะ แบ่งออกเป็น 3 ชั้นคือ ครุยบัณฑิต   ครุยมหาบัณฑิต  ครุยดุษฎีบัณฑิต

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ด้วยเหตุที่การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้นมีความมุ่งหมาย เพื่อที่จะให้เป็นสถาบันที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี  มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาเห็นสมควรให้มีการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี เพื่อประดิษฐาน ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดสร้างพระเจ้าล้านทองเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ มาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่สักการะของพนักงาน นักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไป