ลายตุงประจำมหาวิทยาลัย

          มหาวิทยาลัยได้ออกแบบตุงประจำมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อให้เป็นตุงชัย อันแสดงถึงความสามารถในการดำเนินกิจการให้

สำเร็จลุล่วงและได้นำลายตุงมาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเสื้อครุยวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัย โดยองค์ประกอบของ

ตุงประจำมหาวิทยาลัย เป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ และความเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งมาประดับไว้บนแถบสำรดของ

ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยในแถบตุงมีลักษณะลายและความหมายดังนี้

ลายปราสาท หมายถึง สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ลายหนู หมายถึงปีประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตรงกับปี พ.ศ.2443

ลายพญานาค หมายถึงสัตว์ที่ปรากฏในศิลปวัฒนธรรมล้านนาตามตำนานเป็นสัตว์ที่พิทักษ์พุทธศาสนา

ลายเสือ หมายถึงปีที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตรงกับปีขาล พ.ศ.2541

          ดังนั้นครุยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงมีเอกลักษณ์และหมายถึงความสำเร็จและชัยชนะของบัณฑิต

ผู้สวมใส่ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่นำเอาตุงศิลปะตุงล้านนามาประดับบนครุย