พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2566 ทอดถวาย ณ วัดเชตุพน (สันโค้งน้อย) ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 และในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 มีการจัดพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดเชตุพน (สันโค้งน้อย) ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม โดยมีลำดับพิธีการ ดังต่อไปนี้

18.00 น. – ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ศาลาบำเพ็ญบุญวัดเชตุพน (สันโค้งน้อย)

18.30 น. พิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน

             – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย/

ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์

             – พิธีกรนําอาราธนาศีล

             – ประธานสงฆ์ให้ศีล

             – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

             – พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

             – พิธีกรอารธนาธรรม

             – แสดงพระธรรมเทศนา “อานิสงส์กฐิน” 1 กัณฑ์

             – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี ถวายกัณฑ์เทศน์ แด่พระสงฆ์

ผู้แสดงพระธรรมเทศนา

             – ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

             – พระสงฆ์อนุโมทนา

             – ประธานกรวดน้ำ

             – พระเถระประพรมน้ำพระพุทธมนต์

             – ประธานกราบลาพระประธาน/ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์

             – เสร็จสิ้นพิธี

19.30 น. รับประทานอาหาร

ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ได้มีการจัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2566 นำไปทอดถวาย ณ วัดเชตุพน (สันโค้งน้อย) ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภายในจังหวัดเชียงราย และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม โดยในการถวายผ้าพระกฐินครั้งนี้ได้มีการรวบรวมปัจจัยมาถวายสมทบการบูรณะและปฏิสังขรณ์เสนาสนะของวัดเชตุพน (สันโค้งน้อย) มียอดเงินถวาย จำนวน 711,641.30 บาท โดยมีลำดับพิธีการ ดังนี้

09.00 น. – ขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมกัน ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

09.30 น. – เคลื่อนขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานไปยังวัดเชตุพน (สันโค้งน้อย)

             – อาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล รองอธิการบดี อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานวางไว้หน้าพระฉายาลักษณ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

10.15 น. – ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อม ณ อุโบสถวัดเชตุพน (สันโค้งน้อย)

10.30 น. – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี ประธานในพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/เปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ แล้วถือผ้าพระกฐินพระราชทานอุ้มประคอง ยืนตรง ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นประธานเดินเข้าอุโบสถ

             – ประธานนําผ้าพระกฐินไปวางบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2

             – ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบ 3 หน

             – ประธานหยิบผ้าห่มประธานมอบแก่เจ้าหน้าที่

             – ประธานยกผ้าพระกฐินจากพานแว่นฟ้าขึ้นประคอง พนมมือหันหน้าไปทางพระประธาน ว่านะโม 3 จบ

หันหน้าไปทางพระสงฆ์ กล่าวคําถวายผ้าพระกฐิน

             – ประธานวางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า ยกพานประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 (ทั้งพาน)พร้อมด้วยเทียนปาฏิโมกข์

เสร็จแล้วเข้าไปนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

              (ระหว่างที่ประธานประกอบพิธี ผู้ร่วมพิธียังคงยืนจนกว่าประธานจะกลับไปนั่งที่เดิม)

             – พระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม จากนั้นพระสงฆ์ผู้เป็นองค์ครองเข้าไปครองผ้าไตร เมื่อครองผ้าเสร็จแล้ว

กลับเข้ามานั่งยังอาสนะที่เดิม

             – ประธานถวายเครื่องบริวารกฐินแด่พระภิกษุผู้ครองผ้าพระกฐิน

             – หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมพิธี ถวายไทยธรรม

             – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศแจ้งยอดกฐิน

             – ประธานถวายยอดกฐิน

             – พระสงฆ์อนุโมทนา/ประธานกรวดน้ำ

             – ประธานกราบพระประธาน/กราบลาประธานสงฆ์ รับของที่ระลึก

             – เสร็จพิธี

11.00 น. – รับประทานอาหาร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2566:

กำหนดการพิธีสมโภชและพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

หมายรับสั่ง

แผ่นพับ


ภาพกิจกรรม

ภาพพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2566

ภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2566