พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

7 - 8 พฤศจิกายน 2562

14:45 - 12:00 น.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2562 นำไปถวาย ณ วัดพระเจ้าล้านทอง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 และในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 มีการจัดพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดพระเจ้าล้านทอง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม โดยมีลำดับพิธีการ ดังต่อไปนี้

14.45 น. ผู้เข้าร่วมขบวนแห่กฐินพระราชทาน พร้อมเพียงกัน ณ ศูนย์ข้อมูลเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน

15.00 น. – อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มอบผ้าไตรพระราชทานให้กับ

               วัดพระเจ้าล้านทอง โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับมอบ

             – อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มอบหมายรับสั่งให้กับวัดพระเจ้าล้านทอง

               โดยมีสาธารณสุขอำเภอเชียงแสน เป็นผู้รับมอบ

             – ขบวนแห่กฐินพระราชทานจากศูนย์ข้อมูลเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน ไปยังวัดพระเจ้าล้านทอง

               ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

             – นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานเข้าสู่ศาลาอเนกประสงค์

               วัดพระเจ้าล้านทอง

             – นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานประดิษฐานบนโต๊ะหมู่ ณ

                ศาลาอเนกประสงค์ วัดพระเจ้าล้านทอง

17.30 น. – ผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ วัดพระเจ้าล้านทอง

18.30 น. ผู้มาร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดพระเจ้าล้านทอง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

18.35 น. พิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน

            – อาจารย์ ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธี

               จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

            – พิธีกรนําอาราธนาศีล

            – ประธานสงฆ์ให้ศีล

            – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

            – พระสงฆ์ 13 รูป เจริญพระพุทธมนต์

            – แสดงพระธรรมเทศนา “อานิสงส์กฐิน” 1 กัณฑ์

            – ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแขกผู้มีเกียรติถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

            – พระสงฆ์อนุโมทนา /ประธานกรวดน้ำ เสร็จสิ้นพิธี

ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการจัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีพ.ศ. 2562 นำไปทอดถวาย ณ วัดพระเจ้าล้านทอง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภายในจังหวัดเชียงราย และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม โดยในการถวายผ้ากฐินครั้งนี้ได้มีการรวบรวมปัจจัยมาถวายสมทบการบูรณะและปฏิสังขรณ์เสนาสนะของวัดพระเจ้าล้านทอง มียอดเงินถวาย จำนวน 886,719 บาท โดยมีลำดับพิธีการ ดังนี้

10.00 น. – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แล้วถือผ้าพระกฐิน อุ้มประคอง ยืนตรง ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายคํานับ จากนั้นประธานเดินเข้าอุโบสถ

              – ประธานนําผ้าพระกฐินไปวางบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2

              – ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบ 3 หน

             – ประธานยกผ้ากฐินจากพานแว่นฟ้าขึ้นประคอง พนมมือหันหน้าไปทางพระประธาน ว่านะโม 3 จบ หันหน้าไป

                ทางพระสงฆ์ กล่าวคําถวายผ้าพระกฐิน

             – ประธานวางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า ยกพานประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 พร้อมด้วยเทียนปาฏิโมกข์ เสร็จแล้วเข้า

               ไปนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

               (ระหว่างที่ประธานประกอบพิธี ผู้เข้าร่วมพิธียังคงยืนจนกว่าประธานจะเข้าไปนั่งยังที่จัดไว้)

            – พระสงฆ์อปโลกน์และกรานกฐิน จากนั้นพระสงฆ์ผู้เป็นองค์ครองเข้าไปครองผ้าไตร เมื่อครองผ้าเสร็จแล้ว กลับเข้า

               มานั่งยังอาสนะที่เดิม

            – ประธานถวายเครื่องบริวารกฐินแด่พระภิกษุผู้ครองผ้าพระกฐิน

            – ผู้เข้าร่วมพิธีในอุโบสถ ถวายไทยธรรมแด่องค์ครอง คู่สวด และพระอันดับ

            – อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศแจ้งยอดกฐิน

            – พระสงฆ์อนุโมทนา /ประธานกรวดน้ำ

            – ประธานกราบพระประธาน /กราบลาประธานสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562:

บันทึกข้อความพิธีสมโภชและพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน

กำหนดการพิธีสมโภชและพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน

หมายรับสั่ง 


ภาพกิจกรรม

ภาพพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ภาพพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562