พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ทอดถวาย ณ วัดสันหนองบัว ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ในวันพฤหัสดีที่ 29 ตุลาคม 2563 และในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 มีการจัดพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดสันหนองบัว ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม โดยมีลำดับพิธีการ ดังต่อไปนี้

18.00 น. ผู้มาร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดสันหนองบัว

18.30 น. พิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน

              – อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

              – พิธีกรนําอาราธนาศีล

              – ประธานสงฆ์ให้ศีล

              – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

              – พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

              – พระครูโกศลกิจจานุกิจ เจ้าคณะอำเภอพญาเม็งราย เจ้าอาวาสวัดสันหนองบัว แสดงพระธรรมเทศนา

“อานิสงส์กฐิน” 1 กัณฑ์

              – อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง ถวายกัณฑ์เทศน์ แด่พระครูโกศลกิจจานุกิจ

              – ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแขกผู้มีเกียรติถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

              – พระสงฆ์อนุโมทนา

              – ประธานกรวดน้ำ เสร็จสิ้นพิธี

19.00 น. รับชมการแสดง จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการแสดงของหมู่บ้าน

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ได้มีการจัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 นำไปทอดถวาย ณ วัดสันหนองบัว ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภายในจังหวัดเชียงราย และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม โดยในการถวายผ้ากฐินครั้งนี้ได้มีการรวบรวมปัจจัยมาถวายสมทบการบูรณะและปฏิสังขรณ์เสนาสนะของวัดสันหนองบัว มียอดเงินถวาย จำนวน 719,205 บาท โดยมีลำดับพิธีการ ดังนี้

08.40 น. – ผู้เข้าร่วมขบวนพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย

09.00 น. – เคลื่อนขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานไปยังวัดสันหนองบัว

10.15 น. – ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อม ณ อุโบสถวัดสันหนองบัว ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย

10.30 น. – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ประธานในพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้วถือผ้าพระกฐินพระราชทานอุ้มประคอง ยืนตรง ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงสรรเสริญพระบารมี ถวายคํานับ จากนั้นประธานเดินเข้าอุโบสถ

              – ประธานนําผ้าพระกฐินไปวางบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2

              – ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบ 3 หน

              – ประธานหยิบผ้าห่มประธานมอบแก่เจ้าหน้าที่

              – ประธานยกผ้ากฐินจากพานแว่นฟ้าขึ้นประคอง พนมมือหันหน้าไปทางพระประธาน ว่านะโม 3 จบ หันหน้า

ไปทางพระสงฆ์ กล่าวคําถวายผ้าพระกฐิน

              – ประธานวางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า ยกพานประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 พร้อมด้วยเทียนปาฏิโมกข์

เสร็จแล้วเข้าไปนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

                (ระหว่างที่ประธานประกอบพิธี ผู้ร่วมพิธียังคงยืนจนกว่าประธานจะกลับไปนั่งที่เดิม)

              – พระสงฆ์อปโลกน์และสวดกฐิน จากนั้นพระสงฆ์ผู้เป็นองค์ครองเข้าไปครองผ้าไตร เมื่อครองผ้าเสร็จแล้ว

กลับเข้ามานั่งยังอาสนะที่เดิม

              – ประธานถวายเครื่องบริวารกฐินแด่พระภิกษุผู้ครองผ้าพระกฐิน

              – หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมพิธี ถวายไทยธรรม

              – อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศแจ้งยอดกฐิน

              – พระสงฆ์อนุโมทนา / ประธานกรวดน้ำ

              – ประธานกราบพระประธาน / กราบลาประธานสงฆ์ รับของที่ระลึก เป็นอันเสร็จพิธี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563:

กำหนดการพิธีสมโภชและพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน

หมายรับสั่ง


ภาพกิจกรรม

ภาพพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563

ภาพพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2563