วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 22 ปี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ขึ้นสองวันคือวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 และในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 โดยในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ได้มีงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีลำดับพิธีดังต่อไปนี้

18.00 น. – งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุม

วนาสวรรค์ วนาศรม

18.30 น. – นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ

ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม

             – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ

             – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวแสดงความยินดี

             – วงสะล้อซอซึง บรรเลง

             – รับประทานอาหาร

             – วง MFU BAND บรรเลง

             – รับชมวีดิทัศน์ 22 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

             – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวขอบคุณ

20.30 น. – เสร็จสิ้นงานเลี้ยงรับรอง

ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ได้มีกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นวันที่ 2 โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 160 รูป ณ โถงอาคารเรียนรวม 1

            – ผู้มาร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ลานดาว

            – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

            – พิธีกรนำอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

            – พระสงฆ์เจริญชยสิทธิคาถา (พาหุง)

            – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ / พระสงฆ์อนุโมทนา

            – พระสงฆ์ จำนวน 160 รูป ออกบิณฑบาต (แบ่งออกเป็น 8 สายๆ ละ 20 รูป) / เสร็จพิธี

09.15 น.   พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

            * เนื่องจากฝนตกจึงได้ย้ายสถานที่พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มายังหอประชุมสมเด็จย่า

            – นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย

และนักศึกษาพร้อมกัน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

            – กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หัวหน้าส่วนราชการหลัก และอธิการบดี ถวายเครื่องสักการะ

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

            – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ จุดธูปเทียน

เครื่องทองน้อย และถวายความเคารพ

09.30 น.   พิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า

            – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

            – พิธีกรนำอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

            – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

            – พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

            – พิธีถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2563

              1) ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ประธานกรรมการจัดพิธีถวายผ้าป่าฯ กล่าวรายงาน

              2) กล่าวคำถวายผ้าป่า / ผศ.ดร.พระรัตนมุนีพิจารณาผ้าป่า / รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี

ถวายบริวารผ้าป่าแด่ประธานสงฆ์

             – แขกผู้มีเกียรติถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

             – พระสงฆ์อนุโมทนา / ประธานฯ กรวดน้ำ เสร็จสิ้นพิธี (พระสงฆ์เดินทางกลับ)

10.15 น.  กิจกรรมรายงานประชาชน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

             – รับชมวีดิทัศน์ชุด 22 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

             – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี รายงานพัฒนาการ / ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

11.00 น. – พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563

             – ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวรายงาน

             – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ

               ประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

                   1. ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว

                   2. ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล

                   3. อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ

                   4. อาจารย์มัลลิกา มาตระกูล

                   5. ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์

                   6. อาจารย์วรรณรินทร์ วินิจกิจเจริญ

                   7. อาจารย์ นายแพทย์อานนท์ จำลองกุล

              พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

                – ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา กล่าวรายงาน

                – นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้มีเกียรติมอบทุนการศึกษา

12.00 น. – นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี แขกผู้มีเกียรติ และผู้บริหารรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องแม่สาย อาคารวันชัย ศิริชนะ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 22 ปี ประจำปี พ.ศ. 2563:

กำหนดการ วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 22 ปี

สูจิบัตร 22 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ


ภาพกิจกรรม

วันที่ 24 กันยายน 2563

วันที่ 25 กันยายน 2563