วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 24 ปี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ขึ้นสองวันคือวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 และในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 โดยในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ได้มีงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม โดยมีลำดับพิธีดังต่อไปนี้

18.00 น. – “กาดหมั้ว” ที่บริเวณด้านหน้าห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม

             – ผู้มาร่วมงานเลี้ยงรับรองฯ เข้าห้องจัดเลี้ยง

18.30 น. – นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ

ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม

             – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ

             – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวแสดงความยินดี

             – วงสะล้อซอซึง บรรเลง

             – รับประทานอาหาร

             – วง MFU BAND บรรเลง

             – รับชมวีดิทัศน์ชุด 24 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

             – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวขอบคุณ

20.30 น. – เสร็จสิ้นงานเลี้ยงรับรอง

ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ได้มีกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นวันที่ 2 โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

06.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S2)

07.15 น. พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 160 รูป ณ ลานดาว

             – นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาพร้อมกัน ณ

ลานดาว

             – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชา

พระรัตนตรัย

             – พิธีกรนำอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

             – พระสงฆ์เจริญชยสิทธิคาถา (พาหุง)

             – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีถวายไทยธรรมแด่

พระสงฆ์

             – พระสงฆ์อนุโมทนา

             – พระสงฆ์ จำนวน 160 รูป ออกบิณฑบาต (แบ่งเป็น 8 สาย ลายละ 20 รูป) / เสร็จพิธี

08.30 น.   พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา

พร้อมกัน ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ

             – ขบวนแห่เครื่องสักการะเคลื่อนจากจุดเริ่มขบวน ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หัวหน้าส่วนราชการหลัก และอธิการบดี ถวายเครื่องสักการะ

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ จุดธูปเทียน

เครื่องทองน้อย และถวายความเคารพ

             – เคลื่อนขบวนไปสู่หอประชุมสมเด็จย่า

09.00 น.   พิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า

             – ผู้มาร่วมพิธีพร้อมกัน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

             – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุด

ธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

            – พิธีกรนำอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

            – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

            – พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

09.30 น.  พิธีถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565

          1) ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ประธานกรรมการจัดพิธีถวายผ้าป่าฯ กล่าวรายงาน

          2) กล่าวคำถวายผ้าป่า / พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์พิจารณาผ้าป่า / ถวายบริวารผ้าป่า

              – แขกผู้มีเกียรติถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

              – พระสงฆ์อนุโมทนา / ประธานฯ กรวดน้ำ เสร็จสิ้นพิธี (พระสงฆ์เดินทางกลับ)

10.00 น.  กิจกรรมรายงานประชาชน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

           – รับชมวีดิทัศน์ชุด 24 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

           – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี รายงานพัฒนาการ / ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

10.45 น. – พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565

           – ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวรายงาน

           – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ

            โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                    นายประชา รุ่งเพ็ชรวิภาวดี

            ใบประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่นสายวิชาการ

                   1) รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง

                   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศมณี มูลปานันท์

                   3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ แก้วดวงเหล็ก

            ใบประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่นสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

                   นายนาวิน ธรสาธิตกุล

            ใบประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

                   1) อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ

                   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ พงษ์ไทย

                   3) นางสาวจุฑารัตน์ รัตนการันต์

                   4) กลุ่มวิจัยพัฒนากาแฟคุณภาพ

                   5) ศูนย์วิจัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อประเทศไทยปลอดขยะ (CEWT)

                   6) ทีมผู้จัดทำบทเพลงแสงแห่งศรัทธา

                   7) นายกันตพัฒน์ อุตรชน

                   8) นายอรรถพล ตลึงจิตร

                   9) อาจารย์ ดร.ธฤตวัน เจริญพร

                  10) กลุ่มคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนลิน สิงขรณ์ และทีมงาน

                  11) บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

                                       – นางสาวสุนทรีย์ พีระพาณิชย์

                                       – นางจันทร์จิรา ไชยศักดิ์

                                       – นายรักเผ่า เทพปัน

                                       – นางสาวณชญาดา แต้มรู้

                                       – นายกิตติกร เขื่อนแก้ว

                                       – นายวุฒิไกร โยวัง

                                       – นางสาวภัทรวรรณ สิขิวัฒน์

                                       – นางสาวจุฑารัตน์ มาลาวิลาศ

                                       – นายนภสินธุ์ งามการ

                                       – นางสายกัญญา แสนโคตร

                                       – นางสาวรุจิรดา ชุ่มแก้ว

11.00 น. – พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

                – อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี กล่าวรายงาน

                – นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้มีเกียรติมอบทุนการศึกษา

12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องแม่สาย อาคารวันชัย ศิริชนะ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 24 ปี ประจำปี พ.ศ. 2565:

กำหนดการ

สูจิบัตร 24 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

เมนูรายการอาหาร

การถ่ายทอดสดกิจกรรมรายงานประชาชนเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ภาพกิจกรรม

วันที่ 24 กันยายน 2565

วันที่ 25 กันยายน 2565