วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 20 ปี

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ขึ้นสองวันคือวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 และในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 โดยในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ได้มีพิธีการดังต่อไปนี้

06.30 น. – นมัสการพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยพลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

06.40 น. – พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ ที่ลานต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

07.00 น. – พิธีทําบุญตักบาตร พระสงฆ์ 200 รูป ณ ลานดาว

             * เวลา 06.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ โถงอาคารเรียนรวม 1

             – ผู้มาร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ลานดาว

             – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

             – พิธีกรนำอาราธนาศีล

             – ประธานสงฆ์ให้ศีล

             – พระสงฆ์เจริญชยสิทธิคาถา (พาหุง)

             – นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้บริหาร

ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

             – พระสงฆ์อนุโมทนา

             – พระสงฆ์จำนวน 200 รูป ออกรับบิณฑบาต (แบ่งออกเป็น 8 สาย) / เป็นอันเสร็จพิธี

08.30 น. – พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ

             – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุดธูปเทียนเครื่องบวงสรวง

             – โหรอ่านโองการบวงสรวง / ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติโปรยข้าวตอกดอกไม้และปักธูปหาง / เป็นอันเสร็จพิธี

09.30 น. – พิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า

             – ผู้มาร่วมพิธีพร้อมกัน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

             – พลเอกสำเภา ชูศรีนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

             – ประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – พิธีกรนำอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

             – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

             – พระสงฆ์สมณศักดิ์ 20 รูป เจริญพระพุทธมนต์

             – สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร กล่าวสัมโมทนียกถา

             – นายกสภาฯ อธิการบดี และผู้บริหารถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

             – พระสงฆ์อนุโมทนา / ประธานฯ กรวดน้ำ เสร็จสิ้นพิธี

11.10 น. – กิจกรรมรายงานประชาชน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

             – วีดิทัศน์ชุด 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

             – กิจกรรมรายงานประชาชน ในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี

12.05 น. – พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561

             – ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวรายงาน

             – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมอบประกาศเกียรติคุณ

             โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

               1. นายเจริญ บุณยจันทรานนท์

               2. แพทย์หญิงทัศนีย์ จันทร์น้อย

               3. นายศิริชัย มาโนช

               4. รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์

             ประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่น สายวิชาการ

               1. รศ.ดร.เควิน ไฮด์

               2. ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง

             ประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่น สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

               1. นางสาวพนมพร โพธิวงศ์

             ประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

               1. อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์

               2. นายชูชาติ ใจแก้ว

               3. รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ

               4. นางสาวนันทพร ก้อนรัมย์

               5. ผศ.วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ

               6. นางสาววิชราภรณ์ หุ่นเจริญ

               7. อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน

               8. คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ประกอบด้วย

             – รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล

      – ผศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์

      – อาจารย์ ดร.ภักวดี ไชยกุล

 – พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ดีเด่น”

 – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวรายงาน

 – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยมอบประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ดีเด่น”

       ประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ดีเด่น”

         1. รศ.สุปราณี อัทธเสรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

12.20 น. – รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี

13.30 น. – การประชุมสัมมนานานาชาติ เรื่อง “การศึกษาในฐานะกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ หอประชุมสมเด็จย่า

             – ลงทะเบียน

             – วีดิทัศน์ เรื่อง เติบโตไปด้วยกัน: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและความเป็นนานาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

             – นายประจวบ ไชยสาส์น อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวง

มหาวิทยาลัย และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ และกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง ภาพสะท้อนและความทรงจำที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

             – การเสวนา เรื่อง การอุดมศึกษาแห่งอนาคตเพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดย

              1. H.E. Mr. Lutfi Rauf

              รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงประสานงานกิจการด้านการเมืองกฎหมายและความมั่นคงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และอดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย

              2. H.E. Mr. Jukr Boon-Long

              เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

              3. H.E. U Htay Aung

              อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและโรงแรมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและนักศึกษาเก่า

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

              4. Lan Suhong

              ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

             – การถอดบทเรียนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและภูมิภาค: ความร่วมมือแบบเปิดกว้างอย่างมีพลวัตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

               – เสร็จสิ้นการประชุมสัมมนานานาชาติ

18.00 น. – งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม

               – กาดหมั้ว

              – นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะทูตานุทูต อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้มีเกียรติพร้อม

ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม

              – การแสดงดนตรีเปิดงาน (ขับร้องประสานเสียง) โดยวง MFU BAND

              – นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวต้อนรับ

              – การแสดงชุด “ฟ้อนขันดอก”

              – รับประทานอาหาร

              – วง MFU BAND บรรเลง

              – การแสดงชุด “ฟ้อนที”

              – วง MFU BAND บรรเลง

              – การแสดงชุด “ฟ้อนสลุง”

              – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวขอบคุณ

              – เสร็จสิ้นงานเลี้ยงรับรอง

          ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ได้มีพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นวันที่ 2 โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

8.00 น. – พิธีถวายเครื่องสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลาน

เฉลิมพระเกียรติฯ

– นายกสภามหาวิทยาลัย คณะทูตานุทูต อธิการบดี แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา พร้อมกัน ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

– ฟ้อนหอมนวลคำ (ตีกังสดาล ตีกองหลวง และตีกลองสะบัดชัย)

– ขบวนแห่เครื่องสักการะเข้าสู่บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

– นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีถวายเครื่องสักการะ

– นายกสภามหาวิทยาลัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย / ถวายความเคารพ

– เคลื่อนขบวนไปสู่หอประชุมสมเด็จย่า

9.00 น. – พิธีเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ หอประชุมสมเด็จย่า

          – นายกสภามหาวิทยาลัย คณะทูตานุทูต อธิการบดี แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา พร้อม ณ หอประชุมสมเด็จย่า

            – การแสดง ชุด “นาฏยเภรี”

            – ขบวนเชิญธงนานาชาติเข้าสู่หอประชุม

            – พิธีเชิญตุงพระราชทาน ตราสัญลักษณ์ และธงมหาวิทยาลัยเข้าสู่หอประชุม

            – พิธีกรเชิญผู้บริหาร ผู้มีเกียรติ และคณะทูตานุทูต ขึ้นบนเวที

            – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ

            – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวความเป็นมา

            – เอกอัครราชทูตและบุคคลสำคัญกล่าวสุนทรพจน์ / แสดงความยินดี เริ่มจาก

* H.E. Mr. Haji Ismail bin Haji Abd Manap เอกอัครราชทูตบรูไน

* H.E. Mrs. Mary Jo A. Bernardo-Aragon เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์

* H.E. Mr. Tshewang C. Dorji เอกอัครราชทูตภูฏาน

* H.E. Mr. Long Visalo เอกอัครราชทูตกัมพูชา

* H.E. Mr. Seng Soukhathivong เอกอัครราชทูตลาว

* Abbagani Ramu อุปทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

* นายประจวบ ไชยสาส์น อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

* นายตรี ด่านไพบูลย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

* นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

* Caroline Schmitt ผู้แทนเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

* Lan Suhong ผู้แทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

* Paul Stephens ผู้แทนเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

* Daniel Jacobs-Nhan ผู้แทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

* Kazunori Kawada กงสุลใหญ่แห่งประเทศญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

* Madam Xinli Zhan ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน

* อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวขอบคุณ / เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย / ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก / เสร็จสิ้นพิธี

12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park

14.30 น. – งานแสดงนาฏศิลป์ ชุด “จีน-ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” จากมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

          ในวันที่ 26 – 27 กันยายน 2561 มีการจัดงานมหกรรมวิชาการ “20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ” ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561

ห้อง 301 เวลา 09.30 น. – เสวนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติกับการสนับสนุนงานวิจัย” โดย

1. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2. ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

3. นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

4. ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

10.30 น. – เสวนาเรื่อง “Digital Transformation” โดย คุณธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

11.30 น. – พิธีเปิดงาน “มหกรรม 20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ” โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

13.00 น. – เสวนาเรื่อง “การชะลอวัยในศตวรรษที่ 21” โดย

1. คุณชลิดา เถาว์ชาลี

2. แพทย์หญิงอัจจิมา สุวรรณจินดา

3. แพทย์หญิงสุนิสา ไทยจินดา

14.00 น. – เสวนาเรื่อง “ทิศทางเครื่องสำอางไทยกับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม”

15.00 น. – การแข่งขันทางวิชาการ MFU Cosmetic Rising Star Contest 2018

ห้อง319 เวลา 09.00 น. – การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ห้อง 321, 322 เวลา 13.30 น. – การแข่งขันสุนทรพจน์ทางกฎหมาย ในวาระ 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561

ห้อง 301 เวลา 09.30 น. – เสวนา เรื่อง “เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศไทย”  โดย

1. ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

2. ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

3. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เสวนา: ห้อง 301

10.30 น. – เรื่อง “บนเส้นทางสู่ความสำเร็จ from Classroom to Market”

11.00 น. – เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนและแก้ปัญหาในชุมชนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0”

11.30 น. – เรื่อง “Deep Play in Design : จากงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์สู่งานนวัตกรรม”

13.00 น. – เรื่อง “จับคู่ธุรกิจสมุนไพรงานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง”

13.30 น. – เรื่อง “ZAP! Science”

14.00 น. – เรื่อง “ชุมชนปลอดบุหรี่”

14.30 น. – เรื่อง “การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน”

15.30 น. – เรื่อง “พฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวจีน” และ งานเปิดตัว Application ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

เสวนา: ห้อง 319

12.00 น. – เรื่อง “โลกใหม่ในการเรียนรู้ ด้วยการเชื่อมโยงแบบไร้พรมแดน”

นิทรรศการ: วันที่ 26 – 27 กันยายน 2561

ห้อง 318 – นิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

ห้อง 320 – ห้องเรียนจำลองในยุคดิจิตอล โดย บริษัท Apple

13.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ชีวิตอิสระ กับการจัดการเทคโนโลยี”

ห้อง 302 – 1. “เปิดคลินิกวิจัย” โดยหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยภาครัฐ

  1. นิทรรศการ “Digital University and Digital Transformation”
  2. นิทรรศการ “Research to Market” โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการของ 14 สำนักวิชา

          วันที่ 28 กันยายน 2561 องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงาน Carnival Celebration กิจกรรมรื่นเริงเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายในงานประกอบด้วย 3 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 ลานดาว Gallery : จัดแสดงภาพวิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยตั้งแรกปีแรกจนถึงปัจจุบัน การวาดภาพสดโดยศิลปินท่ามกลางการประดับไฟล้อมรอบบริเวณลานดาว

โซนที่ 2 เวที Carnival : ขบวนพาเหรดและสุดยอดชุดการแสดงต่างๆ จากนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ไม่เคยแสดงที่ใดมาก่อน และคอนเสิร์ตจากศิลปิน ป้างนครินทร์ กิ่งศักดิ์

โซนที่ 3 Bohemian ซุ้ม : เป็นการโชว์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสำนักวิชาต่างๆ

          นอกจากนี้ภายในงานยังมี Fin Market ให้เลือกช้อป กิน ดื่ม ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 โดยมีกำหนดการในวันที่ 28 กันยายน 2561 ดังต่อไปนี้

17.00 น. – การแสดงดนตรีจากวง MFU Big Band Jazz

19.00 น. – พิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

* การแสดงผู้นำเชียร์สำนักวิชาการจัดการ

19.20 น. – การแสดงพิธีเปิด

* ขบวนแห่ (20th MFU Carnival Celebration)

* การแสดงจากชมรมด้านศิลปะ และวัฒนธรรม

* การแสดงจาก International Students

* การแสดงเปิดตัวดาวเดือน, ชมรม Dancing and Acting

21.00 น. – การแสดงจากนักร้องประสานเสียง MFU Band

21.30 น. – การแสดงจากสำนักวิชาจีนวิทยา

21.45 น. – การแสดงดนตรีจากวง Libra

22.40 น. – การแสดงจากศิลปิน (ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์)

23.30 น. – เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 20 ปี ประจำปี พ.ศ. 2561:

บัตรเชิญเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คู่มือการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สูจิบัตร20 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561


 

ภาพกิจกรรม

วันที่ 24 กันยายน 2561 

วันที่ 25 กันยายน 2561

วันที่ 26-27 กันยายน 2561

วันที่ 28 กันยายน 2561