วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 16 ปี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 16 ปี ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 โดยในวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 ได้มีการจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม โดยมีลำดับพิธีดังต่อไปนี้

18.00 น. – งานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม

              – นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ

ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม

              – แขกผู้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกัน

              – รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

              – รับชมวีดิทัศน์ชุด 16 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ

              – เสร็จสิ้นงานเลี้ยงรับรอง

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 160 รูป ณ บริเวณลานดาว พิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ ต่อจากนั้นได้ทำพิธีทางศาสนา พิธีมอบทุนการศึกษา และกิจกรรมรายงานประชาชน ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (อาคาร C4) โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

07.00 น. – พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 160 รูป ณ ลานดาว

              * เวลา 06.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ โถงอาคารเรียนรวม 1

              – ผู้มาร่วมพิธี พร้อมกัน ณ ลานดาว

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

              – พิธีกรนำอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

              – พระสงฆ์เจริญชยสิทธิคาถา (พาหุง)

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ / พระสงฆ์อนุโมทนา

              – พระสงฆ์จำนวน 160 รูป ออกรับบิณฑบาต (แบ่งออกเป็น 8 สาย) / เป็นอันเสร็จพิธี

08.30 น. – พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ

              – นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษาพร้อมกัน ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

              – ขบวนแห่เครื่องสักการะเข้าสู่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ

              – ประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย / ถวายความเคารพ

              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ถวายเครื่องสักการะ / เป็นอันเสร็จพิธี

09.30 น. – พิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า

              – ผู้มาร่วมพิธี พร้อมกัน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

              – ประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

              – พิธีกรนำอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

              – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

              – พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

            พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2557

              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงาน

            – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มอบใบประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่น และผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย (ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

            พิธีถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557

              – พิธีกรนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557

              – ประธานสงฆ์พิจารณาผ้าป่า

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงถวายบริวารผ้าป่าแด่ประธานสงฆ์

              – นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้มีเกียรติถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

              – พระสงฆ์อนุโมทนา / ประธานกรวดน้ำ

              – เป็นอันเสร็จพิธี

10.30 น. – พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557

              – ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ รองอธิการบดี กล่าวรายงาน

              – นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้มีเกียรติ มอบทุนการศึกษา

              – ผู้แทนนักศึกษาที่เข้ารับทุนการศึกษากล่าวขอบคุณ

              – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวให้โอวาท

11.00 น.  – กิจกรรมรายงานประชาชน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

              – วีดิทัศน์ชุด 16 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

12.00 น. – ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ เรือนริมน้ำ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 16 ปี ประจำปี พ.ศ. 2557:

สูจิบัตร 16 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บัตรเชิญพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 16 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


 

ภาพกิจกรรม

ภาพงานเลี้ยงรับรองวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 16 ปี ประจำปี พ.ศ. 2557

ภาพงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 16 ปี ประจำปี พ.ศ. 2557