วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 15 ปี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้น 2 วัน คือในวันอังคารที่ 24 และวันพุธที่ 25 กันยายน 2556 โดยในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 160 รูป ณ บริเวณลานดาว และทำพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ และกิจกรรมรายงานประชาชน ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) และในช่วงบ่ายได้มีพิธีเปิดนิทรรศการทางวิชาการ ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5) โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

06.00 น. – อธิการบดี และคณะผู้บริหารนมัสการพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ ที่วิหารพระเจ้าล้านทอง

              – ทำพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ ณ ลานวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

07.00 น. – พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 160 รูป ณ ลานดาว

            * เวลา 06.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ โถงอาคารเรียนรวม 1

            – อธิการบดี ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา พร้อมกัน ณ ลานดาว

            – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

            – พิธีกรนำอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

            – พระสงฆ์เจริญชยสิทธิคาถา (พาหุง) /

            – ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ / พระสงฆ์อนุโมทนา

            – พระสงฆ์จำนวน 160 รูป ออกรับบิณฑบาต (แบ่งออกเป็น 8 สาย) / เสร็จพิธี

09.30 น. – พิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า

            – อธิการบดี ผู้บริหาร ผู้มีเกียรติ นักศึกษา และผู้มาร่วมพิธี พร้อมกัน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

            – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

            – พิธีกรนำอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

            – พิธีกรอาราธนาพระปริตร / พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

            – ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

            – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ประธานในพิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่น

และผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย (ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

            – พระสงฆ์อนุโมทนา /ประธานฯกรวดน้ำ เสร็จพิธี

            * ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่ห้องรับรองพระสงฆ์ หน้าหอปนะชุมสมเด็จย่า

11.00 น. – กิจกรรมรายงานประชาชน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

            – วีดิทัศน์ชุด 15 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

           – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี กล่าวรายงานประชาชน ในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

12.00 น. – ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5)

13.00 น. – พิธีเปิดนิทรรศการวิชาการ ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5)

พิธีการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในวันที่ 25 กันยายน 2556 ในช่วงเช้ามีพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ และมีขบวนเชิญธงนานาชาติ ตุงพระราชทาน ตราสัญลักษณ์ ธงมหาวิทยาลัย และธงสำนักวิชาเข้าสู่หอประชุม ต่อด้วยการกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และทูตานุทูต จากนั้น เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ และแขกผู้มีเกียรติกล่าวสุนทรพจน์ ในช่วงบ่ายมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระมหากษัตริย์กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5) โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

08.00 น. –  พิธีถวายเครื่องสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ

            – นายกสภามหาวิทยาลัย คณะทูตานุทูต อธิการบดี แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา พร้อมกัน ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

             – ขบวนแห่เครื่องสักการะเคลื่อนจากจุดเริ่มขบวนด้านหน้าอาคารสำนักวิชา 1 ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

08.30 น. – ประธานในพิธี และผู้บริหารถวายเครื่องสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ

             – ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย / ถวายความเคารพ

             – เคลื่อนขบวนไปสู่หอประชุมสมเด็จย่า

09.00 น. – พิธีเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

           – นายกสภามหาวิทยาลัย คณะทูตานุทูต ประกอบด้วย นายลุตฟี่ ราอุฟ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย, นายหลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย, นายเกซัง วังดี เอกอัครราชทูตภูฏาณประจำประเทศไทย, นายชิเกะคะสุ ซะโต เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, นายอะกิฮิโกะ ฟูจิอิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่, นายมิลาน ฮุพเซ่ อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย, นางเดลฟิน แดกเนียว ผู้ช่วยทูตด้านภาษาฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย, อธิการบดี แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา พร้อมกัน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

             – ขบวนเชิญธงนานาชาติเข้าสู่หอประชุม (เปิดเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

             – พิธีเชิญตุงพระราชทาน ตราสัญลักษณ์ ธงมหาวิทยาลัย และธงสำนักวิชา เข้าสู่หอประชุม

             – พิธีกรเชิญผู้บริหาร ผู้มีเกียรติ และทูตานุทูต ขึ้นบนเวที

             – พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ

             – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวความเป็นมาของการจัดพิธี

             – เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ และผู้มีเกียรติ กล่าวสุนทรพจน์

             – นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวสุนทรพจน์

             – แขกผู้มีเกียรติมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีให้แก่นายกสภามหาวิทยาลัย

12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารวนาสวรรค์ วนาศรม

13.30 น. – ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระมหากษัตริย์กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ณ อาคารพลตำรวจเอก เภา สารสิน

              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวขอบคุณและถวายของที่ระลึก / เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 15 ปี ประจำปี พ.ศ. 2556:

สูจิบัตร 15 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คำกล่าวของรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บัตรเชิญ 15 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


 

ภาพกิจกรรม