วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 14 ปี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ขึ้นในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 โดยได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 160 รูป ณ บริเวณลานดาว และพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ จากนั้นจึงทำพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ และกิจกรรมรายงานประชาชน ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) และงานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5) ส่วนในช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมเปิดตัวโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างเป็นทางการ พร้อมมีการจัดเสวนาเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก โดยมีพิธีการดังต่อไปนี้

07.00 น. – พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 160 รูป ณ ลานดาว

             – อธิการบดี ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา พร้อมกัน ณ ลานดาว

             – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

             – พิธีกรนำอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

             – พระสงฆ์เจริญชยสิทธิคาถา (พาหุง) / ถวายไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา

             – พระสงฆ์จำนวน 160 รูป ออกรับบิณฑบาต / เสร็จพิธี

08.30 น. –  พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – อธิการบดี ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา พร้อมกัน ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ประธานในพิธี ถวายเครื่องสักการะ และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

             – ถวายความเคารพ /เสร็จพิธี

09.30 น. – พิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า

             – อธิการบดี ผู้บริหาร ผู้มีเกียรติ นักศึกษา และผู้มาร่วมพิธี พร้อมกัน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

             – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – พิธีกรนำอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

             – พิธีกรอาราธนาพระปริตร / พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

             – ถวายไทยธรรม และถวายภัตตาหาร (ปิ่นโต) แด่พระสงฆ์

            – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย และมอบใบประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่น และผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

             – พระสงฆ์อนุโมทนา /ประธานกรวดน้ำ เสร็จพิธี

10.45 น. – กิจกรรมรายงานประชาชน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

             – วีดิทัศน์ชุด 14 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     – กิจกรรมรายงานประชาชน ในโอกาสครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา)

12.00 น. – งานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5)

            * หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายขึ้นไป)

13.30 น. – พิธีเปิดตัวโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องเชียงแสน­­ อาคารสำนักงานอธิการบดี

             – อธิการบดี แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และพนักงาน พร้อมกัน ณ ห้องเชียงแสน

อาคารสำนักงานอธิการบดี

             – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แถลงข่าวการเปิดตัวโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง

             – การเสวนา เรื่อง “ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกกับการดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบัน” วิทยากรโดย

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้อํานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข และพญ.สุลัคนา น้อยประเสริฐ

แพทย์ประจําคลินิกฝังเข็ม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

             – ชมการสาธิตการรักษาด้วยการฝังเข็มสลายพังผืด โดย แพทย์จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

และศาสตร์การแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 14 ปี ประจำปี พ.ศ. 2555:

สูจิบัตรวันครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บัตรเชิญครบรอบ 14 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2555


 

ภาพกิจกรรม