วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 23 ปี

25 กันยายน 2564

08:50 - 12:00 น.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 โดยให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มหาวิทยาลัยได้เชิญเฉพาะผู้บริหารระดับรองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

08.50 น.   พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า

             – ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

             – นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผู้แทนผู้อำนวยการ ถวายเครื่องสักการะ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – รศ.ดร.ชมนาด พจนามาตร์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้แทนคณบดี ถวายเครื่องสักการะสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – รศ.ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี ผู้แทนรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ถวายเครื่องสักการะสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายความเคารพ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดบาตรน้ำมนต์

            – พิธีกรนำอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

            – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

            – พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

09.25 น.  พิธีถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2564

            – ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ประธานกรรมการจัดพิธีถวายผ้าป่าฯ กล่าวรายงาน

            – พิธีกรนำกล่าวคำถวายผ้าป่า / พระสงฆ์พิจารณาผ้าป่า / ถวายบริวารผ้าป่าแด่ประธานสงฆ์

            – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ ประธานในพิธี และผู้บริหาร ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

            – พระสงฆ์อนุโมทนา

            – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ ประธานในพิธี กรวดน้ำ เสร็จพิธี

10.30 น.  รับชมการถ่ายทอดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านทาง Facebook Fanpage : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU

           – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวแสดงความยินดี 

           – รับชมวีดิทัศน์ชุด 23 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

           – กิจกรรมรายงานประชาชน โดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2564

                    – รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ

                             รองศาสตาจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ อดีตคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                    – รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ พนักงานดีเด่น สายวิชาการ

                             อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

                    – รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

                             นางพันธ์ทิพย์ ธรสาธิตกุล หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                    – รางวัลใบประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

                            1. อาจารย์พวงผกา ธรรมธิ

                            2. นายรักเผ่า เทพปัน

                            3. นางสาวพิชญา สาจันทร์

                            4. นายจักริน จันทร์สุข

                            5. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

                พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

                    – รับชมวีดิทัศน์ชุด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส

                    – นางสาวขวัญฤทัย แซ่ย่าง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ ตัวแทน

นักศึกษาผู้ได้รับทุน กล่าวแสดงความรู้สึกและขอบคุณ

                    – รับชมบทเพลง “แสงศรัทธา” แต่งโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กับบุคลากร

ทางการแพทย์และอาสาสมัครทางการแพทย์ที่กำลังต่อสู้กับวิกฤตโรคระบาด COVID-19 ซึ่งเป็นบทเพลงที่ได้รับรางวัล

สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2563 ประเภทบทเพลง จากกระทรวงวัฒนธรรม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 23 ปี ประจำปี พ.ศ. 2564:

สูจิบัตร 23 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Link รับชมการถ่ายทอดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ภาพกิจกรรม