วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 65 ก 25 กันยายน 2541 และมหาวิทยาลัยได้ถือเอาวันที่ 25 กันยายนเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเป็นครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 2 ปีแห่งการสถาปนา และได้จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งปรกติจัดกิจกรรมทั้งหมดในวันที่ 25 กันยายน วันเดียว โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิธีการทางศาสนา และการรายงานประชาชนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการบริหาร วิชาการและการวิจัย  การพัฒนานักศึกษา  การบริการวิชาการแก่สังคม  ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ฯลฯ หากในปีที่เป็นวาระพิเศษ เช่น ครบรอบ 10 ปี และ 20 ปี กิจกรรมมีมากกว่าหนึ่งวัน พิธีการต่าง ๆ จัดอย่างยิ่งใหญ่ มีการเชิญผู้มีเกียรติเป็นจำนวนมากรวมถึงคณะทูตานุทูตจากนานาประเทศ และมีการจัดทำหนังสือที่ระลึกเป็นพิเศษอีกด้วย

วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ครบรอบ 2 ปี ครบรอบ 3 ปี ครบรอบ 4 ปี ครบรอบ 5 ปี ครบรอบ 6 ปี
ครบรอบ 7 ปี ครบรอบ 8 ปี ครบรอบ 9 ปี ครบรอบ 10 ปี ครบรอบ 11 ปี
ครบรอบ 12 ปี ครบรอบ 13 ปี ครบรอบ 14 ปี ครบรอบ 15 ปี ครบรอบ 16 ปี
ครบรอบ 17 ปี ครบรอบ 18 ปี ครบรอบ 19 ปี ครบรอบ 20 ปี ครบรอบ 21 ปี
ครบรอบ 22 ปี ครบรอบ 23 ปี   ครบรอบ 24 ปี ครบรอบ 25 ปี