วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 25 ปี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ขึ้นสองวันคือวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 และในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 โดยในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 ได้มีกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

06.30 น.  นมัสการพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

               พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

07.00 น.  พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 250 รูป

             – เวลา 06.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าแต่พระสงฆ์ ณ โถงอาคารเรียนรวม 1

             – ผู้มาร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ลานดาว

             – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีจุดธูปเทียน

บูชาพระรัตนตรัย

              – พิธีกรนำอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

              – พระสงฆ์เจริญชยสิทธิคาถา (พาหุง)

              – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

/ พระสงฆ์อนุโมทนา

              – พระสงฆ์ จำนวน 250 รูป ออกรับบิณฑบาต (แบ่งออกเป็น 8 สาย) / เสร็จพิธี

08.30 น.  พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

09.30 น.  พิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า

             – ผู้มาร่วมพิธีพร้อมกัน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

             – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชา

พระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – พิธีกรนำอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

             – พิธีกรอาราธนาพระปริตร / พระสงฆ์สมณศักดิ์ 25 รูป เจริญพระพุทธมนต์

             – พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย กล่าวสัมโมทนียกถา

10.00 น.  พิธีถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2566

             – ผศ. ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ ประธานกรรมการจัดพิธีถวายผ้าป่าฯ กล่าวรายงาน

             – กล่าวคำถวายผ้าป่า / พระสงฆ์พิจารณาผ้าป่า / ถวายบริวารผ้าป่า

             – ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

             – พระสงฆ์อนุโมทนา / ประธานในพิธี กรวดน้ำ

10.30 น.  กิจกรรมรายงานประชาชน

             – วีดิทัศน์ชุด 25 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

             – กิจกรรมรายงานประชาชน ในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยผศ. ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

11.00 น.  พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2566

             – รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวรายงาน

             – นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ

             โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                   ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ

             ใบประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่นสายวิชาการ

                   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์

                   2) อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี

             ใบประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่นสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

                   นางเสาวนีย์ จานนอก

             ใบประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

                   1) คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                   2) ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา

                   3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย

                   4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สันติประสิทธิ์กุล

                   5) อาจารย์สุภัสสร เครืออินทร์

                   6) นางกมลชนก คำแก้ว และนางฐาปนีย์ พัวพันพัฒนา

                   7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาภัทร ชาติพัฒนานันท์

                   8) นายรุ่ง ผู้ค้าขาย

                   9) นางสาวกรกนก เสนาบุตร

                   10) นางสาวสุจารี พันธุ์เพียร

                   11) นางสาวสิริขวัญ ลิจัน        

                   12) Mr. Kenshin Mizushima

11.30 น.  พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566

             – ผศ. ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา กล่าวรายงาน

             – นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้มีเกียรติมอบทุนการศึกษา

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ

13.30 น. การเสวนาระดับนานาชาติ หัวข้อ “Advancing the Global Health Agenda: Transformation of Higher Education towards Regional Well-being”

             – ลงทะเบียน

             – กล่าวต้อนรับ โดยผศ. ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

             – ปาฐกฐาพิเศษ เรื่อง Possibility of Accessible & Affordable Healthcare for Sustainable Regional

Development โดย ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรและประธานมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์

ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2566 ผู้ได้รับรางวัลรามอน แม็กไซไซ สาขาบริการสาธารณะ

ประจำปี พ.ศ. 2552

             – การเสวนาระดับนานาชาติ เรื่อง The Roles of Higher Education in Regional Health and Well-being

โดย

      1. H.E. Mr. Khamphan Anlavan เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย

      2. ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูตฯ ปฏิบัติหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

      3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราติศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      4. ดร.วิพัฒน์ คุรุจิตธรรม Executive Director Southeast Asia One Health University Network (SEAOHUN)

      5. Professor Richard T. Maziarz, M.D. Professor of Medicine, School of Medicine Oregon Health

& Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา

      6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราณี เตชะศรีวิเชียร National Professional Officer (Public Health) องค์การ

อนามัยโลกประจำประเทศไทย (WHO Thailand)

      ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ ดร.นิชานท์ สิงหพุทธางกูร อาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

             – เสร็จสิ้นการเสวนาระดับนานาชาติ

18.00 น.  งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครอบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม

             – กาดหมั้ว (บริเวณด้านหน้าห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม)

             – นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะทูตานุทูต อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้มีเกียรติ

พร้อมกัน ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์

             – การแสดงดนตรีเปิดงาน (ขับร้องประสานเสียง) โดยวง MFU BAND

             – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ

             – การแสดงของนักศึกษา

             – ผศ. ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวขอบคุณ

             – เสร็จสิ้นงานเลี้ยงรับรอง

ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 ได้มีกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นวันที่ 2 โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

08.00 น.  พิธีถวายเครื่องสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะทูตานุทูต อธิการบดี แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา

พร้อมกัน ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ

             – ฟ้อนหอมนวลคำ (ตีกังสดาล ตีกองหลวง และตีกลองสะบัดชัย)

             – ขบวนแห่เครื่องสักการะเข้าสู่บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมแด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธี และผศ. ดร.มัชฌิมา

นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถวายเครื่องสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย / ถวายความเคารพ

             – เคลื่อนขบวนไปสู่หอประชุมสมเด็จย่า

09.00 น. พิธีเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ หอประชุมสมเด็จย่า

             – นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะทูตานุทูต อธิการบดี ผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาพร้อมกัน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

             – การแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ ชุด 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

             – ขบวนเชิญธงนานาชาติ ธงมหาวิทยาลัย และธงสำนักวิชาเข้าสู่หอประชุมสมเด็จย่า

             – พิธีเชิญตุงพระราชทาน ตราสัญลักษณ์ เข้าสู่หอประชุมสมเด็จย่า

             – พิธีกรเชิญผู้บริหาร คณะทูตานุทูต และผู้มีเกียรติ ขึ้นบนเวที

             – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับ

             – ผศ. ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวความเป็นมา

             – H.E. Mr. Kinzang Dorji เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย มอบของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน

             – คณะทูตานุทูต ผู้มีเกียรติ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดี เริ่มจาก

             * H.E. Dr. Htay Aung รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโรงแรมและการท่องเที่ยวและประธานคณะกรรมการต่อต้าน

การทุจริต สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และศิษย์เก่าหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง

             * H.E. Mrs. Millicent Cruz Paredes เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

             * H.E. Mr. Ovikuroma Orogun Djebah เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย

             * H.E. Mr. Kinzang Dorji เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย

             * H.E. Mr. Khamphan Anlavan เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย

             * H.E. Dr. Angela Macdonald PSM เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

             * H.E. Mr. Nagesh Singh เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐดินเดียประจำประเทศไทย

             * Mr. Jean-Baptiste Chauvin ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

             * H.E. Mr. Mohammed Abdul Hye เอกอัครราชทูตบังคลาเทศประจำประเทศไทย

             * Mr. UCHIDA Takeshi ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

             * Ms. Jacqueline Mourot ผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกา

             * Mr. Moteza Soltani ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทย

             * Ir. Achmad Wicaksono, M.Eng. Ph.D ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย

             * วีดิทัศน์แสดงความยินดีจาก Mr. Nawabzada Jamal Raisani นักศึกษาเก่าระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

การพัฒนาระหว่างประเทศ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬา เยาวชนและวัฒนธรรม

แห่งรัฐโบโลจิสถาน สถานรัฐอิสลามปากีสถาน

             * นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

             – ผศ. ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวขอบคุณ / เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย

/ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก / เสร็จพิธี

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 25 ปี ประจำปี พ.ศ. 2566:

กำหนดการ
สูจิบัตร
พิธีมอบทุน
เมนูรายการอาหาร


ภาพกิจกรรม

วันที่ 24 กันยายน 2566

ภาพการเสวนาระดับนานาชาติ หัวข้อ “Advancing the Global Health Agenda: Transformation of Higher Education towards Regional Well-being”

ภาพงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 25 กันยายน 2566