พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทิตา และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2541 ในวันที่ 25 กันยายน 2541 จึงถือวันที่ 25 กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีถวายผ้ากฐิน

การทอดกฐินเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับพุทธศาสนิกชนไทยมาช้านาน ตั้งแต่สมัยสุโขทัย การถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์นั้นจัดเป็นพระราชพิธีที่สําคัญ เรียกว่า กฐินหลวง ส่วนพระกฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิห้างร้าน และประชาชนทั่วไป นําไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จําพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร ปีละ 1 ครั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้สืบทอดประเพณีอันสําคัญยิ่ง โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน จำนวน 9 ครั้ง  เพื่อเป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้ดํารงสืบไป มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ณ วัดพระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ซึ่งมีการตั้งขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า และแห่ขบวนเข้าวัดพระแก้ว เวลา 09.00 น. องค์ผ้าพระกฐินพระราชทานถึงวัดพระแก้ว จากนั้นเวลา 09.45 น. เริ่มทำพิธีถวาย […]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดขึ้นที่หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2547 นับถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 15 ครั้ง

พิธีดำหัวอธิการบดี

พิธีรดน้ำดำหัว           ประเพณีสงกรานต์ เป็นเทศกาลสำคัญของคนไทย ตามคตินิยมทั่วไปถือตามคติโหราศาสตร์มีเกณฑ์กำหนดอยู่ 3 วันคือ วันมหาสงกรานต์ วันเนา และวันเถลิงศกทางภาคเหนือจะเพิ่มวันปากปี วันปากเดือน และวันปากวันเข้ามา รวมเป็น 6 วันด้วยกัน ใช้เวลาฉลองกันยาวนานห้าถึงหกวัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี วันมหาสงกรานต์ ชาวล้านนาเรียกว่า วันสังขารล่อง หมายถึง วันที่ปีเก่ากำลังจะสิ้นไป  วันนี้ชาวล้านนาจะช่วยกันทำความสะอาด บ้านเรือน ตลอดจนเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม มีการสรงน้ำพระพุทธรูป   และพากันสรงน้ำพระพุทธที่วัด ด้วยการพรมด้วยน้ำอบ น้ำหอม หรือน้ำขมิ้นส้มป่อย จารีตปฏิบัติเหล่านี้ ทำเพื่อขับไล่สิ่งที่ไม่เป็นมงคลออกไป              ในวันถัดมา คือวันเนา วันเน่า หรือวันดา เป็นวันที่ห้ามกระทำสิ่งอันไม่เป็นมงคล โดยเฉพาะการด่าทอ ทะเลาะวิวาทกัน เป็นวันจัดเตรียมอาหาร ขนม เครื่องไทยทาน ตุง หรือธง เพื่อนำไปวัด ในวันรุ่งขึ้น ในช่วงบ่ายมีการขนทรายเข้าวัดและก่อเจดีย์ทราย  ด้วยเชื่อว่าเป็นการนำทรายกลับคืนทดแทน ส่วนที่ติดเท้าของตนออกมาเมื่อไปวัดแต่ละครั้ง           วันต่อมา คือวันพญาวัน ถือเป็นวัน […]